นายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
 
 
   
 
  แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
 
 
   
......
 
 
   
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2562

การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง
ปี 2560)
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม)
Version 2.3 ปี 2561
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข  ประจำป
ีงบประมาณ 2561
วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT
.........
เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
  ดูDownload ทั้งหมดที่นี่
 
 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
   
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
   
   
   
   
 
  รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 38  ปี 2561
  รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 32  ปี 2561
  รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 31  ปี 2561
 
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1-2
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2561 
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ > สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท) 
รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70162
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รพ.กาญจนดิษฐ์   2 มค62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,482 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.กาญจนดิษฐ์ 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27ธค61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์ ฯ
รพ.ไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ยฯ.
   
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
300 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้แเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเมอร์เตอร์) ชนิดแขวน จำนวน  14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) iรพ.บ้านนาเดิม
ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)   รพ.กาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ รพ.สต.บ้านเกาะเต่า
จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างรื้อถอนและติดคั้งระบบสายไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และสานเมน
อาคาร รพ.พุนพิน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจ รพ.เคียนซา
ัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก รพ.เคียนซา
ผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ท่าชนะ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ท่าชนะ
้างปรับปรุง/ต่อเติมอาคารชั้นล่าง แบบเลขที่ 8170/36 พื้นที่ใช้สอย 405 ตร.ม. รพ.สต.ปากหมาก จำนวน 1 หลัง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์)  รพ.ไชยา
น้ำยาตรวจวิเคราะห์ในสาขาเคมีคลินิกและอิมโมนูวิทยา    รพ.กาญจนดิษฐ์

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน 1 เครื่อง  รพ.ไชยา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถพยาบาล (รถตู้)ฯ   รพ.พระแสง
เปี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศฯ  รพ.พระแสง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ  รพ.ไชยา
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอาคารจ่ายกลาง โรงซักฟอกฯ รพ.กาญจนดิษฐ์
  .... ดูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิ๊ก....   
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งฯ  รพ.กาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดกล้องตรวจและผ่าตัดในลำไส้ช่องท้องฯรพ.กาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารผู้ป่วย รพ.กาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 รายการฯ
เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์  รพ.กาญจนดิษฐ์.
 
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พศ. 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพร.เวียงสระ.
   
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน..
...........................................................................................................................................
 
ผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รพ.ท่าชนะ
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562
ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
       ระดับอำเภอคลิ๊กที่นี่
ผลการดำเนินงานตาม
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment: ITA)

       
1.การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/การจัดการเรื่องร้องเรียน
2.การกำหนดให้หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
3.การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยชน์ทับซ้อน
4.รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน
5.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7.รายงานผลการวิเคราะห์ปผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2560
8.แผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
9.การร่วมกลุ่มการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561

ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 

พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ประกาศ สสจ.สฎ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2561   
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ > สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท) 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
 
   
  ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
  ่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
  นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตาม
การดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
  จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562
  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
  ร่วมสืบสานประเพณีชักพุ่มทอดผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นการบูร)ต้นไม้ประจำ
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาส
“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
  ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า
  ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย
และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พอ.สว.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ณ หมู่ที่ 10 ศาลาหมู่บ้านปากฮาย. ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์
  ังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
  มอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
และประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต
  ่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ
อนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 
จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการ 100 ปี
สาธารณสุขไทย หมออนามัยห่วงใยประชาชน
  ประชุมคณะกรรมการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา
100ปี กระทรวงสาธารณสุข (Run for All)
  สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส.ทำความดีด้วยหัวใจ
ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 154 , 155
  E mail สนง.:suratthani.prov@mophegp.mail.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.