นายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
 
 
   
 
 คู่มือการใช้งาน Qof จังหวัด
  แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การอบรมให้ความรู้เรื่องผลประะโยชน์ทับซ้อน
แผนการปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
 
 
   
......
 
 
   
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2562

การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง
ปี 2560)
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม)
Version 2.3 ปี 2561
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข  ประจำป
ีงบประมาณ 2561
วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT
.........
เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
  ดูDownload ทั้งหมดที่นี่
 
 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
   
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
   
   
   
   

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1-2
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลท่าชนะ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 โรงพยาบาลท่าชนะ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 โรงพยาบาลท่าชนะ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 สสอ. ท่าชนะ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สสอ. ท่าชนะ
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.2)
แนวทางการางระะบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจััดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงค์มาตรฐานทางคุณธรรมฯ ทางเวปไซค์ของ สสจ.
แนวทางการตรวจสอบถึงความกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ี่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ    สสอ.คีรีรัฐนิคม
แผนการจัดสรรงบประมาณายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562    สสอ.คีรีรัฐนิคม
ผลการดำเนินการจัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบปะมาณ 2562   สสอ.คีรีรัฐนิคม
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สสอ.คีรีรัฐนิคม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2562  สสอ.คีรีรัฐนิคม
แผนการดำเนินงานจัดซ้อจัดจ้าง ปีงบปะมาณ 2562  สสอ.คีรีรัฐนิคม
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  รพ.ท่าชนะ
แบบสรุปการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างใรอบเดือนพฤศจิกายน  รพ.ท่าชนะ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2562 
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
!!! สรุปสาระสำคัญที่ลงนามแล้ว !!!
   
สาระสำคัญที่ลงนามแล้ว 2
สาระสำคัญที่ลงนามแล้ว 1
   
ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 60 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์สารชีวเคมีอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 21 รายการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมารักษาควาปลอดภัย 2563 โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลบ้านนาสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ไม่ใช้ราชการแล้ว โรงพยาบาลพระแสง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 102 ตารางเมตร 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 131 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์สารชีวเคมีอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 21 รายการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาบริการรักษาควาปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยประกันสังคมและโครงการอาชีวอนามัยและปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ จำนวน 23 รายการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบริการผู้ป่วยและห้องฉุกเฉิน หน่วยบริการปฐมภูมิท่าขนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ โรงพยาบาลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลไชยา
ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน 1 ระบบ
ประกวดราคา จ้างเหมาติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเกาะเต่า จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,460 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ โรงพยาบาลท่าฉาง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พิ้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
ประกวดราคา โครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 18 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พิ้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยแบบเลขที่ 10746 คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปลน 9567 อาคารสถานีอนามัย 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 288 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลท่าฉาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมช่องลิฟท์ขนผู้ป่วย 3 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์ขนผู้ป่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,64 ตารางเมตร ตามเอกสารเลขที่ ก.14/ม.ค./61 จำนวน 1 งาน ณ โรงพยาบาลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 16 Slice muti - detector CT scan) แบบไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ขอเชิญเสนอราคาสืบเวชภัณฑ์ยาร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลท่าฉาง
   
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ โรงพยาบาลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พิ้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเกาะเต่า จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 18 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยแบบเลขที่ 10746 คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พิ้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารแปลน 9567 อาคารสถานีอนามัย 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 288 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมช่องลิฟท์ขนผู้ป่วย 3 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์ขนผู้ป่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14.64 ตารางเมตร ตามเอกสารเลขที่ ก.14/ม.ค./61 จำนวน 1 งาน ณ โรงพยาบาลเกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลท่าฉาง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงฝต่อเติม อาคารชั้นล่าง แบบเลขที่ 8170/36 พื้นที่ใช้สอย 405 ตร.ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก อำเภอไชยา
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลเคียนซา
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลวิภาวดี
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รภตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง (ครั้งที่ 2)
   
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา Amlodipine besilate 5mg tab และ Merformine HCL 500mg tab โรงพยาบาลบ้านนาสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกแบบเลขที่ 5318 พื้นที่ใช้สอย 640.50 ตร.ม. โรงพยาบาลท่าฉาง (ครั้งที่ 2)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกแบบเลขที่ 5318 พื้นที่ใช้สอย 640.50 ตร.ม. โรงพยาบาลท่าฉาง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 20 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่องต่อเดือน และเครื่อง printer จำนวน 21 เครื่องต่อเดือน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลพระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเกาะเต่า จำนวน 1 ระบบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงป้าย, รั้ว, ฟุตบาท จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลกาญจนดดิษฐ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤตการเงิน การคลัง ระดับ 4-7 จำนวน 3 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 12 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 16 Slice muti - detector CT scan) แบบไม่จำกัดปริมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกแบบเลขที่ 5318 พื้นที่ใช้สอย 640.50 ตร.ม. โรงพยาบาลท่าฉาง
ประกาศแผน โครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 18 แห่ง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารแปลน 9567 อาคารสถานีินามัย 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 288 ตร.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 5,460 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลท่าฉาง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 คสล์ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี
ประกาศแผนการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร์ทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลท่าฉาง
  .... ดูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิ๊ก....   
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑการแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑการแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑการแพทย์ 7 รายการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลท่าชนะ
โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftoop) ขนาด 150 กิโลวัตต์ รพ.กาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รพ.กาญจนดิษฐ์
การจัดซื้อยา Fluticasone+Salmeterol (250 mg+50mg) DPI โรงพยาบาลนาสาร
การจัดซื้อยา Losatan 100 mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลนาสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งฯ  รพ.กาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดกล้องตรวจและผ่าตัดในลำไส้ช่องท้องฯรพ.กาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารผู้ป่วย รพ.กาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 รายการฯ
เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์  รพ.กาญจนดิษฐ์.
 
ร่างประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารแปลน 9567 อาคารสถานีอนามัย 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 288 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมช่องลิฟท์ขนผู้ป่วย 3 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์ขนผู้ป่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,64 ตารางเมตร ตามเอกสารเลขที่ ก.14/ม.ค./61 จำนวน 1 งาน ณ โรงพยาบาลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวิภาวดี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง ครั้งที่ 2
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ รพ.สต. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ รพ.สต. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พศ. 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพร.เวียงสระ.
   
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน..
...........................................................................................................................................
 
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายเดือน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เฉพาะตำแหน่ง เภสัชกร ปฏิบัติงานโรงพยาบาลไชยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพที่ 11 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
(แก้ไข) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเวชระเบียน ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ทดแทนตำแหน่งที่ลาออก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ขอแจ้งกำหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ขอเลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเวชระเบียน ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินกองทุนโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินกองทุนโลกด้านเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ทดแทนตำแหน่งที่ลาออก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินกองทุนโลกด้านโรคเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ การคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้กับผู้สมัครฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 125194 โรงพยาบาลพนม สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพที่ 11
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562
ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
       ระดับอำเภอคลิ๊กที่นี่
ผลการดำเนินงานตาม
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment: ITA)

       
1.การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/การจัดการเรื่องร้องเรียน
2.การกำหนดให้หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
3.การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยชน์ทับซ้อน
4.รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน
5.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7.รายงานผลการวิเคราะห์ปผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2560
8.แผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
9.การร่วมกลุ่มการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561

ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 

พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ประกาศ สสจ.สฎ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
 
   
  ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
  ่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
  นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตาม
การดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
  จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562
  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
  ร่วมสืบสานประเพณีชักพุ่มทอดผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นการบูร)ต้นไม้ประจำ
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาส
“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
  ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า
  ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย
และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พอ.สว.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ณ หมู่ที่ 10 ศาลาหมู่บ้านปากฮาย. ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์
  ังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
  มอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
และประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต
  ่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ
อนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 
จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการ 100 ปี
สาธารณสุขไทย หมออนามัยห่วงใยประชาชน
  ประชุมคณะกรรมการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา
100ปี กระทรวงสาธารณสุข (Run for All)
  สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส.ทำความดีด้วยหัวใจ
ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0  7727  2784  ต่อ 108 , 154 , 155
E mail สนง. : suratthani.prov@mophegp.mail.go.th
E mail (web) : teerapol.juns@mophegp.mail.go.th


.