นายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
 
 
   
 
  แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การอบรมให้ความรู้เรื่องผลประะโยชน์ทับซ้อน
แผนการปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
 
 
   
......
 
 
   
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2562

การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง
ปี 2560)
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม)
Version 2.3 ปี 2561
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข  ประจำป
ีงบประมาณ 2561
วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT
.........
เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
  ดูDownload ทั้งหมดที่นี่
 
 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
   
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
   
   
   
   
 
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1-2
เล่มตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่1
สรุปผลการตรวจราชการฯ คณะที่ 1
สรุปผลการตรวจราชการฯ คณะที่ 2
สรุปผลการตรวจราชการฯ คณะที่ 3
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลท่าชนะ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 โรงพยาบาลท่าชนะ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 โรงพยาบาลท่าชนะ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 สสอ. ท่าชนะ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สสอ. ท่าชนะ
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.2)
แนวทางการางระะบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจััดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงค์มาตรฐานทางคุณธรรมฯ ทางเวปไซค์ของ สสจ.
แนวทางการตรวจสอบถึงความกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ี่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ    สสอ.คีรีรัฐนิคม
แผนการจัดสรรงบประมาณายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562    สสอ.คีรีรัฐนิคม
ผลการดำเนินการจัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบปะมาณ 2562   สสอ.คีรีรัฐนิคม
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สสอ.คีรีรัฐนิคม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2562  สสอ.คีรีรัฐนิคม
แผนการดำเนินงานจัดซ้อจัดจ้าง ปีงบปะมาณ 2562  สสอ.คีรีรัฐนิคม
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  รพ.ท่าชนะ
แบบสรุปการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างใรอบเดือนพฤศจิกายน  รพ.ท่าชนะ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2561 
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ > สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท)
รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
!!! สรุปสาระสำคัญที่ลงนามแล้ว !!!
   
สาระสำคัญที่ลงนามแล้ว 2
สาระสำคัญที่ลงนามแล้ว 1
   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องตรวจพัฒนาการเด็ก พื้นที่ใช้สอย 58 ตร.ม. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลเคียนซา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวิภาวดี
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพุนพิน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ต่อเติม อาคารชั้นล่าง แบบเลขที่ 8170/36 พื้นที่ใช้สอย 405 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก อำเภอไชยา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ. ดอนสัก
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ. กาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่จ่ำกว่า 2,400 ซีซีฬ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ. พระแสง (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล้) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์ ขนาด 500 mA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพุนพิน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลเคียนซา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ต่อเติม อาคารชั้นล่าง แบบเลขที่ 8170/36 พื้นที่ใช้สอย 405 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก อำเภอไชยา
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 29 รายการ โรงพยาบาลดอนสัก
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 16 Slice multi-detector CT scan) แบบไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ. กาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทาสีภายนอกโรงพยาบาลพุนพิน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ. ไชยา
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พศ. 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ. บ้านนาเดิม
ขอเชิญเสนอราคาสืบเวชภัฑณ์ยารวมจังหวัดสุราฎร์ธานี ปี 2562  170162
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซ๊ รพ.พระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 170162
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70162
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รพ.กาญจนดิษฐ์   2 มค62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,482 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.กาญจนดิษฐ์ 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27ธค61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์ ฯ
รพ.ไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ยฯ.
   
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รภตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง (ครั้งที่ 2)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลพุนพิน
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลเคียนซา
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์ ขนาด 500 mA จำนวน 1เตรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลพุนพิน
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลชัยบุรี
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพุนพิน
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างทาสีภายนอก โรงพยาบาลพุนพิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลไชยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูสมอง จำนวน 30 ชุด โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคลินิกสูงอายุ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางฯ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
300 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้แเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเมอร์เตอร์) ชนิดแขวน จำนวน  14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) iรพ.บ้านนาเดิม
ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)   รพ.กาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ รพ.สต.บ้านเกาะเต่า
จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างรื้อถอนและติดคั้งระบบสายไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และสานเมน
อาคาร รพ.พุนพิน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศแผนการจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 คสล์ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี
ประกาศแผนการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร์ทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลท่าฉาง
ประกาศแผนการปรับปรุงฝต่อเติม อาคารชั้นล่าง แบบเลขที่ 8170/36 พื้นที่ใช้สอย 405 ตร.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก รพ. เคียนซา
ประกาศแผนการจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 60 กิโลวัตต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี รพ. พระแสง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน รพ. พระแสง
ประกาศแผนการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 60 กิโลวัตต์ จำนวน 1 งาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลพุนพิน
ประกาศแผนก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน
ประกาศแผนการปรับปรุงต่อเติมห้องจ่ายยา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 164 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลท่าชนะ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจ รพ.เคียนซา
ประกาศแผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์(Solar Rooftop) ขนาด 60 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
ประกาศแผนการก่อสร้างต่อเติมช่องลิฟท์ขนผู้ป่วย 3 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์ขนผู้ป่วย จำนวน1 งาน สำหรับโรงพยาบาลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน
ประกาศแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 2 แห่ง
ประกาศแผนการจัดซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน 2 เครื่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเต่า อ. เกาะพะงัน
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลวิภาวดี อ. วิภาวดี
ประกาศแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชุดใหม่แบบ Inverter ทดแทนชุดเดิม โรงพยาบาลท่าชนะ อ. ท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ (FL) และหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบกระทัดรัด (CFL) เป็นหลอด LED โรงพยาบาลท่าชนะ อ. ท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 600 กิโลวัตตื โรงพยาบาลท่าชนะ อ. ท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพุนพิน อ. พุนพิน
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลพุนพิน อ. พุนพิน
ประกาศแผนการจัดจ้างทาสีภายนอก โรงพยาบาลพุนพิน อ. พุนพิน
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลท่าชนะ อ. ท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลท่าชนะ อ. ท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 ระบบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ. พุนพิน
ประกาศแผนการจัดจ้างต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต. คลองยา อ. บ้านนาเดิม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต. พุมเรียง อ. ไชยา
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รพ. คีรีรัฐนิคม
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ. คีรีรัฐนิคม
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รพ. พระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) รพ. ชัยบุรี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รพ. พุนพิน
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ Inverter รพ. กาญจนดิษฐ์
ประกาศแผนการจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย รพ. กาญจนดิษฐ์
ประกาศแผนการจัดจ้างติดตั้งระบบผลิดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ รพ. กาญจนดิษฐ์
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ รพ. กาญจนดิษฐ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ท่าชนะ
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รพ.ไชยา
ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารชั้นล่าง แบบเลที่ 8170/36 พื้นที่ใช้สอย 405 ตร.ม. 1 หลัง รพ.ไยยา
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 คสล 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม. รพ.สต.ชัยบุรี
ปรับปรุงทางลาดอาคารผู้ป่วยพิเศษ 23 ห้อง ความยาว 58 เมตร  รพ.คีรีรัฐนิคม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรัย รพ.สต.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 2 แห่ง
งานซ่อมแซม จำนวน 2 รายการ  รพ.พระแสง
จัดซื้อหลอดไฟ LED รพ.กาญจนดิษฐ์
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจ รพ.เคียนซา
ัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก รพ.เคียนซา
ผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ท่าชนะ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ท่าชนะ
้างปรับปรุง/ต่อเติมอาคารชั้นล่าง แบบเลขที่ 8170/36 พื้นที่ใช้สอย 405 ตร.ม. รพ.สต.ปากหมาก จำนวน 1 หลัง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์)  รพ.ไชยา
น้ำยาตรวจวิเคราะห์ในสาขาเคมีคลินิกและอิมโมนูวิทยา    รพ.กาญจนดิษฐ์

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน 1 เครื่อง  รพ.ไชยา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถพยาบาล (รถตู้)ฯ   รพ.พระแสง
เปี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศฯ  รพ.พระแสง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ  รพ.ไชยา
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอาคารจ่ายกลาง โรงซักฟอกฯ รพ.กาญจนดิษฐ์
  .... ดูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิ๊ก....   
โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftoop) ขนาด 150 กิโลวัตต์ รพ.กาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รพ.กาญจนดิษฐ์
การจัดซื้อยา Fluticasone+Salmeterol (250 mg+50mg) DPI โรงพยาบาลนาสาร
การจัดซื้อยา Losatan 100 mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลนาสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งฯ  รพ.กาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดกล้องตรวจและผ่าตัดในลำไส้ช่องท้องฯรพ.กาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารผู้ป่วย รพ.กาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 รายการฯ
เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์  รพ.กาญจนดิษฐ์.
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวิภาวดี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง ครั้งที่ 2
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ รพ.สต. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ รพ.สต. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พศ. 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพร.เวียงสระ.
   
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน..
...........................................................................................................................................
 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (11มีนาคม 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร
การจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน (ทดแทนที่ลาออก) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร
รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน
รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส
การจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รพ.ท่าชนะ
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562
ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
       ระดับอำเภอคลิ๊กที่นี่
ผลการดำเนินงานตาม
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment: ITA)

       
1.การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/การจัดการเรื่องร้องเรียน
2.การกำหนดให้หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
3.การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยชน์ทับซ้อน
4.รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน
5.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7.รายงานผลการวิเคราะห์ปผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2560
8.แผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
9.การร่วมกลุ่มการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561

ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 

พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ประกาศ สสจ.สฎ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2561   
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ > สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
 
   
  ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
  ่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
  นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตาม
การดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
  จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562
  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
  ร่วมสืบสานประเพณีชักพุ่มทอดผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นการบูร)ต้นไม้ประจำ
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาส
“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
  ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า
  ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย
และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พอ.สว.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ณ หมู่ที่ 10 ศาลาหมู่บ้านปากฮาย. ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์
  ังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
  มอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
และประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต
  ่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ
อนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 
จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการ 100 ปี
สาธารณสุขไทย หมออนามัยห่วงใยประชาชน
  ประชุมคณะกรรมการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา
100ปี กระทรวงสาธารณสุข (Run for All)
  สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส.ทำความดีด้วยหัวใจ
ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0  7727  2784  ต่อ 108 , 154 , 155
E mail สนง. : suratthani.prov@mophegp.mail.go.th
E mail (web) : teerapol.juns@mophegp.mail.go.th


.