เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 6 ปี 2567 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 5 ปี 2567 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4 ปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3 ปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 1 ปี 2567 ในวันที่ 31 มกราคม 2567  
     
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 12 ปี 2566 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 11 ปี 2566 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 10 ปี 2566 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 9 ปี 2566 ในวันที่ 29 กันยายน 2566  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 8 ปี 2566 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 6 ปี 2566 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 5 ปี 2566 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4 ปี 2566 ในวันที่ 28 เมษยน 2566  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3 ปี 2566 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 2 ปี 2566 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 1 ปี 2566 ในวันที่ 31 มกราคม 2566  
     
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 12 ปี 2565 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 11 ปี 2565 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 10 ปี 2565 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 9 ปี 2565 ในวันที่ 30 กันยายน 2565  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 8 ปี 2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 7 ปี 2565 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 6 ปี 2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 5 ปี 2565 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4 ปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3 ปี 2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 2 ปี 2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 1 ปี 2565 ในวันที่ 31 มกราคม 2565  
     
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 12 ปี 2564 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 11 ปี 2564 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 10 ปี 2564 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 9 ปี 2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 8 ปี 2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 7 ปี 2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 6 ปี 2564 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 5 ปี 2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4 ปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3 ปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 2 ปี 2564 ในวันที่ 1 มีนาคม 2564  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 1 ปี 2564 ในวันที่ 29 มกราคม 2564  
     
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 9 ปี 2563 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 8 ปี 2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 7 ปี 2563 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 6 ปี 2563 ในวันที่ 30 กันยายน 2563  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 5 ปี 2563 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4 ปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3 ปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 2 ปี 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 2 ปี 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 1 ปี 2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2563  
     
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 10/2562 วันที 31 ตุลาคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 9/2562 วันที 30 กันยายน 2562
 

วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 9/2562 วันที 30 กันยายน 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 8/2562 วันที 30 สิงหาคม 2562

 
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 5/2562 วันที 31 พฤษภาคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4/2562 วันที 30
เมษายน 2562
 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4/2562 วันที 30 เมษายน 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3/2562 วันที 29
มีนาคม 2562
 

วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3/2562 วันที 29 มีนาคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 2/2562 วันที 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 2/2562 วันที 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 1/2562 วันที 31 มกราคม 2562

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 1/2562 วันที 31 มกราคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 12/2561 วันที 28 ธันวาคม 2561..
 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 12/2561   วันที 28 ธันวาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  ครั้งที่ 11/2561   วันที 31 ตุลาคม 2561..
 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 11/2561   วันที 30 พฤศจิกายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  ครั้งที่ 10/2561   วันที 31 ตุลาคม 2561..
 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 10/2561   วันที 31 ตุลาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  ครั้งที่ 9/2561   วันที 27 กันยายน 2561.
 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 11/2561   วันที 31 สิงหาคม 2561
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนกรกฎาคม 2561 (31 กรกฎาคม 2561)
 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 10/2561   วันที 31 กรกฎาคม 2561
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนมิถุนายน 2561 (29  มิถุนายน 2561)
 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 9/2561   วันที 29  มิถุนายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนพฤษภาคม 2561 (31 พฤษภาคม 2561)
 

วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 8/2561   วันที 31 พฤษภาคม 2561  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนเมษายน 2561 (30 เมษายน 2561)

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 7/2561   วันที 30  เมษายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนมีนาคม 2561
(5 เมษายน 2561)
 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 6/2561   วันที 5  เมษายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนกุมภาพันธ์  2561

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 5/2561   วันที 28  กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนมกราคม  2561

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 4/2561   วันที 31  มกราคม  2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนธันวาคม  2560

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 3/2561   วันที 29  ธันวาคม  2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนพฤศจิกายน  2560

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 2/2561   วันที 1  ธันวาคม  2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนตุลาคม 2560

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 1/2561   วันที 31 ตุลาคม  2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนกันยายน 2560

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 11/2560   วันที 29 กันยายน  2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนสิงหาคม 2560

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 10/2560   วันที 31  สิงหาคม  2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนกรกฎาคม 2560

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 9/2560   วันที 2  สิงหาคม  2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนมิถุนายน 2560

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 8/2560   วันที 30  มิถุนายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนพฤษภาคม 2560

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 7/2560   วันที 31 พฤษภาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนเมษายน 2560

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 6/2560   วันที่ 28  เมษายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนมีนาคม 2560

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 5/2560   วันที่ 4  เมษายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ปรับปรุงแก้ไข 3 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น.

 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 4/2560   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนมกราคม 2560
 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 3/2560   วันที่ 31 มกราคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) เดือนธันวาคม 2559
 
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)   ครั้งที่ 2/2560   วันที่ 28 ธันวาคม 2559  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนตุลาคม 2559  
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนกันยายน 2559  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนกรกฎาคม 2559  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมิถุนายน 2559  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนพฤษภาคม 2559  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนเมษายน 2559  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมีนาคม 2559  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนกุมภาพันธ์ 2559  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมกราคม  2559  
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนธันวาคม  2558  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนกันยายน  2558  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนสิงหาคม  2558  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนกรกฎาคม  2558  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมิถุนายน  2558  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนพฤษภาคม  2558  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนเมษายน  2558  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมีนาคม  2558  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนกุมภาพันธ์  2558  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมกราคม  2558  
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนธันวาคม  2557.  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนพฤศจิกายน  2557.  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนตุลาคม  2557.  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนกันยายน  2557.  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนสิงหาคม 2557.  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนกรกฎาคม 2557.  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมิถุนายน 2557  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนพฤษภาคม 2557  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนเมษายน 2557  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมีนาคม 2557  
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมกราคม 2557  
     
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 3  เมษายน  2558  
     
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมิถุนายน  2557  
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนพฤษภาคม  2557  
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนเมษายน  2557  
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมีนาคม 2557  
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมกราคม 2557  
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนธันวาคม 2556