รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  ประจำงวด 1 ถึง 16  ประจำปี 2566
   
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2566
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2565
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2564
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2563
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2562
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
   
รายงานการเงิน ประจำงวด 8  ประจำปี 2567
รายงานการเงิน ประจำงวด 7  ประจำปี 2567
รายงานการเงิน ประจำงวด 6  ประจำปี 2567
รายงานการเงิน ประจำงวด 5  ประจำปี 2567
รายงานการเงิน ประจำงวด 4  ประจำปี 2567
รายงานการเงิน ประจำงวด 3  ประจำปี 2567
รายงานการเงิน ประจำงวด 2  ประจำปี 2567
รายงานการเงิน ประจำงวด 1  ประจำปี 2567
   
รายงานการเงิน ประจำงวด 12  ประจำปี 2566
รายงานการเงิน ประจำงวด 11  ประจำปี 2566
รายงานการเงิน ประจำงวด 10  ประจำปี 2566
รายงานการเงิน ประจำงวด 9  ประจำปี 2566
รายงานการเงิน ประจำงวด 8  ประจำปี 2566
รายงานการเงิน ประจำงวด 7  ประจำปี 2566
รายงานการเงิน ประจำงวด 6  ประจำปี 2566
รายงานการเงิน ประจำงวด 5  ประจำปี 2566
รายงานการเงิน ประจำงวด 4  ประจำปี 2566
รายงานการเงิน ประจำงวด 3  ประจำปี 2566
รายงานการเงิน ประจำงวด 2  ประจำปี 2566
รายงานการเงิน ประจำงวด 1  ประจำปี 2566
   
รายงานการเงิน ประจำงวด 12  ประจำปี 2565
รายงานการเงิน ประจำงวด 11  ประจำปี 2565
รายงานการเงิน ประจำงวด 10  ประจำปี 2565
รายงานการเงิน ประจำงวด 9  ประจำปี 2565
รายงานการเงิน ประจำงวด 8  ประจำปี 2565
รายงานการเงิน ประจำงวด 7  ประจำปี 2565
รายงานการเงิน ประจำงวด 6  ประจำปี 2565
รายงานการเงิน ประจำงวด 5  ประจำปี 2565
รายงานการเงิน ประจำงวด 4  ประจำปี 2565
รายงานการเงิน ประจำงวด 3  ประจำปี 2565
รายงานการเงิน ประจำงวด 2  ประจำปี 2565
รายงานการเงิน ประจำงวด 1  ประจำปี 2565
   
รายงานการเงิน ประจำงวด 12  ประจำปี 2564
รายงานการเงิน ประจำงวด 11  ประจำปี 2564
รายงานการเงิน ประจำงวด 10  ประจำปี 2564
รายงานการเงิน ประจำงวด 9  ประจำปี 2564
รายงานการเงิน ประจำงวด 8  ประจำปี 2564
รายงานการเงิน ประจำงวด 7  ประจำปี 2564
รายงานการเงิน ประจำงวด 6  ประจำปี 2564
รายงานการเงิน ประจำงวด 5  ประจำปี 2564
รายงานการเงิน ประจำงวด 4  ประจำปี 2564
รายงานการเงิน ประจำงวด 3  ประจำปี 2564
รายงานการเงิน ประจำงวด 2  ประจำปี 2564
รายงานการเงิน ประจำงวด 1  ประจำปี 2564
   
รายงานการเงิน ประจำงวด 12  ประจำปี 2563
รายงานการเงิน ประจำงวด 11  ประจำปี 2563
รายงานการเงิน ประจำงวด 10  ประจำปี 2563
รายงานการเงิน ประจำงวด 9  ประจำปี 2563
รายงานการเงิน ประจำงวด 8  ประจำปี 2563
รายงานการเงิน ประจำงวด 7  ประจำปี 2563
รายงานการเงิน ประจำงวด 6  ประจำปี 2563
รายงานการเงิน ประจำงวด 5  ประจำปี 2563
รายงานการเงิน ประจำงวด 4  ประจำปี 2563
รายงานการเงิน ประจำงวด 3  ประจำปี 2563
รายงานการเงิน ประจำงวด 2  ประจำปี 2563
รายงานการเงิน ประจำงวด 1  ประจำปี 2563
   
รายงานการเงิน ประจำงวด 12  ประจำปี 2562
รายงานการเงิน ประจำงวด 11  ประจำปี 2562
รายงานการเงิน ประจำงวด 10  ประจำปี 2562
รายงานการเงิน ประจำงวด 9  ประจำปี 2562
รายงานการเงิน ประจำงวด 8  ประจำปี 2562
รายงานการเงิน ประจำงวด 7  ประจำปี 2562
รายงานการเงิน ประจำงวด 6  ประจำปี 2562
รายงานการเงิน ประจำงวด 5  ประจำปี 2562
รายงานการเงิน ประจำงวด 4  ประจำปี 2562
รายงานการเงิน ประจำงวด 3  ประจำปี 2562
รายงานการเงิน ประจำงวด 2  ประจำปี 2562
รายงานการเงิน ประจำงวด 1  ประจำปี 2562
   
รายงานการเงิน ประจำงวด 12  ประจำปี 2561
รายงานการเงิน ประจำงวด 11  ประจำปี 2561
รายงานการเงิน ประจำงวด 10  ประจำปี 2561.
รายงานการเงิน ประจำงวด 9  ประจำปี 2561
รายงานการเงิน ประจำงวด 8  ประจำปี 2561
รายงานการเงิน ประจำงวด 7  ประจำปี 2561
รายงานการเงิน ประจำงวด 6  ประจำปี 2561
รายงานการเงิน ประจำงวด 5  ประจำปี 2561
รายงานการเงิน ประจำงวด 4  ประจำปี 2561
รายงานการเงิน ประจำงวด 3  ประจำปี 2561
รายงานการเงิน ประจำงวด 2  ประจำปี 2561
รายงานการเงิน ประจำงวด 1  ประจำปี 2561
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  ประจำงวด 1 ถึง 16  ประจำปี 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน  2560
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม  2560
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม  2560
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน  2560
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม  2560
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน  2560
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม  2560
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2560