ขอเชิญเสนอราคาสืบเวชภัฑณ์ยารวมจังหวัดสุราฎร์ธานี ปี 2562  170162
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70162
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รพ.กาญจนดิษฐ์   2 มค62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,482 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.กาญจนดิษฐ์ 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27ธค61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์ ฯ
รพ.ไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
300 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30พย61
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์ ฯ
รพ.ไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22พย61
ประกวดราคาซื้แเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเมอร์เตอร์) ชนิดแขวน จำนวน  14 เครื่อง ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) iรพ.บ้านนาเดิม 18 พย61
ประกวดราคาซื้อ.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ  รพร.เวีงสระ   
1 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  90 กิโลวัต์ จำนวน 1 คัน   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รพ.กาญจนดิษฐ์   1พย61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 92 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สสอ.เวียงสระ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16ตค61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างรื้อถอนและติดคั้งระบบสายไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และสานเมน
อาคาร รพ.พุนพิน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12ตค61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
285 ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สสอ.คีรีรัฐนิคม 1 หลัง และ สสอ.เวียงสระ 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18ตค61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 88.08 ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สสอ.คีรีรัฐนิคม 1 หลัง และ สสอ.พระแสง 1 หลัง
และ สสอ.วิภาวดี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9ตค61
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ รพ.สต.บ้านเกาะเต่า จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)  8ตค61
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  90 กิโลวัต์ จำนวน 1 คัน
ของ รพ.กาญจนดิษฐ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพร.เวียงสระ  12ตค61
ยกเลิกร่างประกวดและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องไฮโดรเจนเพอร์อ๊อก
ไซค์พลาสม่า ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร  รพ.พระแสง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)  (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ไชยา  27 กย61

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ สสจ.สฎ.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25กย61
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.กาญจนดิษฐ์
25กย61
ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.บ้านนาสาร  21กย61 
 
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ไชยา
24กย61
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รพ.ไชยา  18กย61
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Digital Radiography
เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Computed Radiography  พร้อมระบบจัดเก็บภาพ
และส่งข้อมูลทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รพร.เวียงสระ 18กย61
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน รพร.เวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18กย61
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า  90 กิโลวัต์ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.กาญจนดิษฐ์ 13กย
้างปรับปรุงห้องบริการงานทันตกรรม รพ.พุนพิน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12กย61
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รพ.กาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในของ รพ.ท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12กย61
้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ยฯ
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน รพ.ไชยา ปีงบประมาณ 2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
์ (e-bidding) 4กย61
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในของ รพ.พระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12กย61
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รพ.กาญจนดิษฐ์  31สค61
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รพ.ชัยบุรี    6กย61
ประกวดราคาซื้อยาสมุนไพรแคปซูล 2 รายการ ประกอบด้วย 1.แคปซูลขมิ้นชัน 12,000,000 แคปซูล
2.แคปซูลฟ้าทะลายโจร 8,000,000 แคปซูล  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ท่าฉาง
27สค
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ๊กซเรย์ CBCT;cone bearn computed tomography ของ
รพ.พุนพิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20สค61
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20สค61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่ รพ.บ้านนาสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3สค61
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 224 รายการ  รพ.บ้านนาเดิม
ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารผู้ป่วย รพ.กาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 รายการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)  23กค61
ยกเลิกโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ โดยวิธีคัดเลือก รพ.บ้านนาเดิม