ยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปี 2562..