เลขการอนุมัติ เรื่อง คำสำคัญ ผู้วิจัย/หน่วยงาน
       
0126102563 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ไปปฎิบัติของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0227112563 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความผูกพันต่อองค์กร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชัยบุรี นายพิสิฐ แป้นหอม
สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี
0327112563 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นโยบายไปสู่การปฏิบัติิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

นายอัคเดช กรีมละ สาธารณสุขอำเภอท่าชนะ