เลขการอนุมัติ เรื่อง คำสำคัญ ผู้วิจัย/หน่วยงาน
       
7211072567 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการแช่เยือกแข็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พฤติกรรมสุขภาพ, สุขภาพช่องปาก, วัยทำงาน, สถานประกอบการแช่เยือกแข็ง อุราวรรณ ผลพานิช
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7111072567 การประเมินผลการขับเคลื่อนสุราษฎร์เดงกีโมเดล (SURAT Dengue Model) ในอำเภอนำร่องของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI CI), การประเมินผลโครงการ สุภาพ เหล่าพราหมณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7020062567 การพัฒนาระบบการคัดแยกผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การคัดแยกผู้ป่วย, แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช เนาวรัตน์ อินทร์ท่าฉาง
คนึงนุช อิทร์สุวรรณ
โรงพยาบาลท่าชนะ
6923042567 ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตน, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ จรรยา คะตะโต
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
6823042567 ผลการใช้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางว (IMC) โรงพยาบาลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ, คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย, การฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง เบญจรงค์ บุญช่วย
โรงพยาบาลพุนพิน
6723042567 ผลของการใช้ขบวนการคัดแยกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การคัดแยกผู้ป่วย, ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, รูปแบบการพยาบาลฉุกเฉิน ไชยทัศน์ ยิ่งยง
โรงพยาบาลพุนพิน
6617042567 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุในอำเภอกาญจนดิษฐ์ วชิรา มุกดาพิทักษ์
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
6508032567 การเปรียบเทียบการเกิดภาวะหายใจลำบากในทารกคลอดก่อนกำหนด ที่ได้รับ Dexamethasone ครบ 4 ครั้งและไม่ครบ 4 ครั้ง
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์ 34-36 สัปดาห์, ภาวะหายใจเหนื่อยแรกคลอด, Dexamethasone จรสพร ศรีวิไล
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
6428022567 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะแทรกซ้อน โรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเสริมสร้างพลังอำนาจ, โรคเบาหวาน, พฤติกรรมการดูแลตนเอง อรวรรณ มีเพียร
โรงพยาบาลเกาะพะงัน
6323022567 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ พรรณงาม ตันเกียรติพงัน
โรงพยาบาลเคียนซา
6223022567 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 -60 ปี ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, ปัจจัยนำ, ปัจจัยเอื้อ, ปัจจัยเสริม, แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ บุญรอง คงมาก
โรงพยาบาลพุนพิน
6123022567 ผลของการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมและการโค้ชพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ติดเชื่อในกระแสเลือดรุนแรง, นิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วม, นิเทศทางคลินิกแบบโค้ช อวยพร นาคเพชร
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี

6022022567

ผลลัพธ์ของโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะอ้วนลงพุงในวัยทำงาน โรงพยาบาลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2, ภาวะอ้วนลงพุง, โปรแกรมการจัดการตนเอง

ตราวดี อินทรักษ์
โรงพยาบาลดอนสัก

5922022567 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง colonoscopy ของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่, การส่องกล้อง colonoscopy, โรคระบบทางเดินอาหาร, ปัจจัยนำ, การปัจจัยเอื้อ, ปัจจัยเสริม อมรสวรรค์ รามอินทร์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

5822022567

ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โปรแกรมการดูแลตนเอง, ความรู้เรื่องโรคเบาหวานชนิดที่ 2, ภาวะระดับน้ำตาลในเลือด, การดูแลตนเอง, ความพึงพอใจ

นวลจันทร์ วงศ์สวัสดิ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

5722022567 ผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคอง, ภาวะซึมเศร้า, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ศุภรดา จันทร์ถมยา
โรงพยาบาลเคียนซา

5622022567

ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้ เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ ในคลินิคโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การให้ความรู้, โรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้

เพ็ญศรี ธรรมเจริญ
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

5522022567 ปัจจัยคัดสรรต่อความตระหนักรู้ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจัยคัดสรรความตระหนักรู้, ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง อนัญญา ศิริกิต
โรงพยาบาลท่าฉาง

5429012567

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการคัดแยกประเภทผู้ป่วย โดยใช้แบบ MOPH ED TRIAGE ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การพัฒนาศักยภาพ, การคัดแยกประเภทผู้ป่วย, การคัดแยกตาม MOPH ED TRIAGE

นิตยา ปานเพชร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

5329012567 ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่อยู่ในห้องฉุกเฉินของผู้ป่วยกลุ่ม Resuscitation and Emergency (Level 1-2) นานมากกว่า 2 ชั่วโมง
ภาวะห้องฉุกเฉินแออัด, ผู้ป่วยฉุกเฉิน, ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เพียงโฉม สุ่มประดิษฐ์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

5211012567

ปัจจัยการบริหารและระบบการบริหารที่มีผลต่ององค์การสมรรถนะสูงตามความรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การบริหาร, ระบบการบริหาร, องค์กรนวัตกรรม, องค์การสมรรถนะสูง,
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ชูเกียรติ เขียวแดง
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

5108012567 การรับรู้ต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของบุคคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
การรับรู้, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, ข้อมูลส่วนบุคคล รัตชนก สวัสดิกุล
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

5003012567

แนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ ,กลุ่มเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน

ฉลวย หมานพัฒน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุไทย

4922122566 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งหลังได้รับเคมีบำบัด
โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจ, คุณภาพชีวิต และผู้ป่วยมะเร็งหลังได้รับเคมีบำบัด สุภาภรณ์ สังขมรรทร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

4822122566

เปรียบเทียบผลการเบ่งคลอดในท่านั่งยองกับท่านอนหงาย ต่อระยะเวลาการคลอด ระยะที่ 2 ในผู้คลอดครรภ์แรกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ท่านั่งยอง ท่านอนหงาย ผู้คลอดครรภ์แรก ระยะที่ 2 ของการคลอด

สาละณี โชติช่วง
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

4722122566 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน โดยการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน อิทธิพล พัคค์สุนทร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนท่าแร่

4609112566

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านการสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การบริหารความเสี่ยง, การสื่อสาร

นิตยา เถียรวิชิต
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

4518102566 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในพื้นที่ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง, กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน กิตติ พิกุลทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหัก

4418102566

ปัจจัยความรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด, โรคความดันโลหิตสูง

กิติวัตร บุญทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด

4328082566 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรคความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, อำเภอชัยบุรี วิไล เพ็งอุดม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี

4228082566

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะอลไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, โรคไตเรื้อรัง, โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ชมัยพร นิยมจิตร์
ญาณภัทร วิจิตร
โรงพยาบาลพระแสง

4128082566 การเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยการระงับความรู้สึกด้วยวิธีการใช้ยาชาเฉพาะที่กับการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง ในโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ไส้เลื่อนขาหนีบ, การผ่าตัดไส้เลื่อน, การใช้ยาชาเฉพาะที่, การฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง ธีรวัฒน์ ลิมป์พานิชกุล
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

4022082566

การพัฒนาแนวทางการสร้างพลังชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 การสร้างพลังชุมชน, การเฝ้าระวังและป้องกันโรค, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สุวิทย์ มากทรัพย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ่วงพรมคร

3922082566 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรคไข้เลือดออก, พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก สมเกียรติ แก้วผุดผ่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะเปา

 

   

 

  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, โควิด-19, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พิมพ์พิศา ช่วยจันทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี

3810082566

รูปแบบการพัฒนาการให้คำปรึกษาแบบเอื้ออาทรของบุคลากรทาการแพททย์ในสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม การพัฒนาการให้คำปรึกษา, การให้คำปรึกษาแบบเอื้ออาทร, สตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

บุญวรรณ์ สุโกศล
โรงพยาบาลบ้านนาสาร

3710082566 ปัจจัยที่ีมีความสัมพันธ์กับระดับอาการของผู้ป่วยโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ป่วยโรคเบหวานชนิดที่ 2 พิรกิจ วงศ์วิชิต
โรงพยาบาลดอนสัก

3610082566

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกคลองศิลา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรืธานี โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้, พฤติกรรมสุขภาพ, 3อ2ส

จรินทร์ รัตนวุฒิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกคลองศิลา

3530062566 ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง, อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ปิยะนาถ รักษาพราหมณ์
โรงพยาบาลพุนพิน

3422062566

การพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤตที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง : กรณีศึกษา 2 ราย ภาวะความดันเลือดในปอดสูง, ทารกแรกเกิดวิกฤต, การพยาบาล

สุภวรรณ กุศลชู
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

3322062566 สถานการณ์การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คุณภาพชีวิต, ตำบลจัดการ, การมีส่วนร่วม, สถานการณ์ วิสุทธิ์ สุขศรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3222062566

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไชยา ความผูกพันธ์ต่อองค์กร, เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไชยา

สุริยา เชื่องช้าง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย

3116062566 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ  : กรณีศึกษา 2 ราย
การพยาบาล, ปอดอักเสบ, ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูง สิรวีย์ ขวัญเมือง
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

3015062566

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, ปัจจัยนำ, ปัจจัยเอื้อ, ปัจจัยเสริม

วราภา จันทร์เอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2922052566 ปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันและความสัมพันธ์ต่อการเกิดฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเคลือบหลุมร่องฟัน, การยึดติดสมบูรณ์, ฟันกรามแท้, โรคฟันผุ ธนิษฐา ลักษิตานนท์
โรงพยาบาลท่าฉาง

2814052566

การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการป้องกันตนเองจากโควิด-19 กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การพัฒนาศักยภาพ, ผู้สูงอายุ, การป้องกันโควิด-19

วินัย อินทร์ชนะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

2715052566 การพัฒนาทักษะด้านกระบวนการพยาบาลในการบันทึกทางการพยาบาลของบุคลากรหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมในโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การบันทึกทางการพยาบาล, กระบวนการพยาบาล, หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม นิยดา ประแปง
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

2618042566

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในคลินิคคนรักษ์ปอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคร่วม, ความรู้, ทัศนคติ, การปฏิบัติตัว

อรวรรณ เกียรติกุลพงศ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

2518042566 การยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันและการเกิดฟันผุของฟันกรามแท้ซี่แรก ที่ระยะเวลา 5 ปี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเคลือบหลุมร่องฟัน, การยึดติดของสารเคลือยหลุมร่องฟัน, ฟันผุ นรัญจ์ โกสิยพันธ์
โรงพยาบาลพนม

2430032566

การพยากรณ์การรอดชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยใช้ Trauma related injury serverity score (TRISS) อุบัติเหตุ, การจราจร, อัตราการรอดชีวิตฉุกเฉิน

จารุวัฒน์ สำลีพันธ์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

2331012566 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทัศนคติ, พฤติกรรมการป้องกันโรค, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, บุคลากรทางการแพทย์ จีระศักดิ์ กรมาธิตย์สุข
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

2207122565

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรณีศึกษาอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019, การมีส่วนร่วม, ภาคีเครือข่าย, อำเภอเคียนซา

สาธุพิสุทธิ์ นิยมจิตร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา

2102122565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคไข้รากสาดใหญ่ในเขตอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข้รากสาดใหญ่, ความรุนแรงของโรค, SOFA score ธัญลักษณ์ วรเดชากุล
โรงพยาบาลไชยา

2019042565

Torectomy torus mandiburalis ปุ่มกระดูกขากรรไกรขนาดใหญ่, ผ่าตัดภายในช่องปาก, โรงพยาบาลบ้านนาสาร

จารุพร สุริยาชัย
โรงพยาบาลบ้านนาสาร

1912042565 ประสิทธิผลของยาแคปซูลมะระขี้นกในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผุ้ป่วยเบาหวานระยะเริ่มต้น ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มะระขี้นก, เบาหวาน, น้ำตาลในเลือด วิลาสินี ฉิมภักดี
โรงพยาบาลชัยบุรี

1813122564

ประสิทธิผลการจัดโปรแกรมการให้สุขศึกษา 3 รูปแบบ ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ในคลินิกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลกาณจนดิษฐ์ โรคข้อเข่าเสื่อม, โปรแกรมสุขศึกษา, พฤติกรรมสุขภาพ

ดวงจันทร์ กอธวัช
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

1709122564 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในเครือข่ายอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมรรถนะของพยาบาล, ผู้ป่วยแบบประคับประคอง, สมรรถนะทางคลินิก วราภรณ์ มีแสง
โรงพยาบาลบ้านนาสาร

1607122564

ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี โรงพยาบาลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การให้สุขศึกษา, ผู้ป่วยเบาหวาน, ผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ

อุส่าห์ สมุทรผ่อง
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

1501122564 ผลของการวางแผนการจำหน่ายโดยการให้คำปรึกษาร่วมกับการให้ความรู้ ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, การวางแผนจำหน่าย, การให้คำปรึกษา, การให้ความรู้ วาสนา ศรีวิศาล
โรงพยาบาลท่าชนะ
1430112564 การรักษาคลองรากฟันที่ปลายรากฟันเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ด้วยวิธีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์ในฟันกรามน้อยแท้ล่างซ้ายซี่ที่ 2 ปลายรากฟันเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์, รีเจเนอร์เรทีฟเอ็นโดดอนติกส์, โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

ฑิตา ผลพลังกูล
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

1314092564 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, พฤติกรรมสุขภาพ, การมีส่วนร่วม พรทิพย์ เอกสุวีรพงษ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1213092564 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองที่เน้นการสนับสนุนของสามีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นในชุมชน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, การสนับสนุนของสามี, มารดาวัยรุ่น

ภาวดี ทองเผือก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

1113092564 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ, กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สามารถ รูปสมดี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1002092564 คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณภาพชีวิต, ภาระการดูแล, สมองเสื่อม

เยาวดี โพกุล
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

0902092564 ประสิทธิผลของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบเข้มข้นของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มวัยทำงานที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ โรงพยาบาลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ป่วยเบาหวาน, วัยทำงาน, โปรแกรมค่ายเบาหวาน จริยา หนูแสง
โรงพยาบาลพระแสง
0807072564 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความผูกพันธ์องค์กร, บุคลากร, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค้ำจุน

รุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร
โรงพยาบาลวิภาวดี

0719032564 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ในมารดาครรภ์แรกที่คลอดบุตรโดยการผ่าตัดทางหน้าท้องต่อความพร้อมก่อนการจำหน่าย
โปรแกรมเสริมสร้างความรู้, มารดาครรภ์แรกที่คลอดโดยการผ่าตัดทางหน้าท้อง จุฑารัตน์ แซ่ล้อ และคณะ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
0619032564 อุบัติการณ์การเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำของทารกแรกเกิดในห้องคลอดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
อุบัติการณ์, ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ, ทารกแรกเกิด ปารณีย์ มีมาก และคณะ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
0516032564 ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2562 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ, นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รุ่งฤดี แก้วชลคราม
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
0428122563 การพัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของโรงพยาบาลท่าชนะ ผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการส่งต่อ, การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล, อาการทรุดลง มณฑา คงรัสโร
โรงพยาบาลท่าชนะ
0327112563 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อัคเดช กรีมละ
สาธารณสุขอำเภอท่าชนะ

0227112563 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความผูกพันต่อองค์กร, เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชัยบุรี พิสิฐ แป้นหอม
สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี
0126102563 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ไปปฎิบัติของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ, นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สิงห์ณกรณ์ ใจชื่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี