เลขการอนุมัติ เรื่อง คำสำคัญ ผู้วิจัย/หน่วยงาน
       
0126102563 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ไปปฎิบัติของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0227112563 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความผูกพันต่อองค์กร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชัยบุรี นายพิสิฐ แป้นหอม
สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี
0327112563 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นโยบายไปสู่การปฏิบัติิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

นายอัคเดช กรีมละ สาธารณสุขอำเภอท่าชนะ

0428122563 การพัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของโรงพยาบาลท่าชนะ ผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการส่งต่อ การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล อาการทรุดลง นางมณฑา คงรัสโส
โรงพยาบาลท่าชนะ