เลขการอนุมัติ เรื่อง คำสำคัญ ผู้วิจัย/หน่วยงาน
       

1813122564

ประสิทธิผลการจัดโปรแกรมการให้สุขศึกษา 3 รูปแบบ ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ในคลินิกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลกาณจนดิษฐ์ โรคข้อเข่าเสื่อม, โปรแกรมสุขศึกษา, พฤติกรรมสุขภาพ

นางดวงจันทร์ กอธวัช
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

1709122564 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในเครือข่ายอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมรรถนะของพยาบาล, ผู้ป่วยแบบประคับประคอง, สมรรถนะทางคลินิก นางวราภรณ์ มีแสง
โรงพยาบาลบ้านนาสาร

1607122564

ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี โรงพยาบาลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การให้สุขศึกษา, ผู้ป่วยเบาหวาน, ผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ

อุส่าห์ สมุทรผ่อง
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

1501122564 ผลของการวางแผนการจำหน่ายโดยการให้คำปรึกษาร่วมกับการให้ความรู้ ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, การวางแผนจำหน่าย, การให้คำปรึกษา, การให้ความรู้ นางวาสนา ศรีวิศาล
โรงพยาบาลท่าชนะ
1430112564 การรักษาคลองรากฟันที่ปลายรากฟันเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ด้วยวิธีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์ในฟันกรามน้อยแท้ล่างซ้ายซี่ที่ 2 ปลายรากฟันเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์, รีเจเนอร์เรทีฟเอ็นโดดอนติกส์, โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

นางสาวฑิตา ผลพลังกูล
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

1314092564 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, พฤติกรรมสุขภาพ, การมีส่วนร่วม นางพรทิพย์ เอกสุวีรพงษ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1213092564 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองที่เน้นการสนับสนุนของสามีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นในชุมชน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, การสนับสนุนของสามี, มารดาวัยรุ่น

นางภาวดี ทองเผือก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

1113092564 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ, กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น นายสามารถ รูปสมดี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1002092564 คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณภาพชีวิต, ภาระการดูแล, สมองเสื่อม

นางสาวเยาวดี โพกุล
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

0902092564 ประสิทธิผลของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบเข้มข้นของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มวัยทำงานที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ โรงพยาบาลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ป่วยเบาหวาน, วัยทำงาน, โปรแกรมค่ายเบาหวาน นางจริยา หนูแสง
โรงพยาบาลพระแสง
0807072564 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความผูกพันธ์องค์กร, บุคลากร, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค้ำจุน

รุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร
โรงพยาบาลวิภาวดี

0719032564 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ในมารดาครรภ์แรกที่คลอดบุตรโดยการผ่าตัดทางหน้าท้องต่อความพร้อมก่อนการจำหน่าย
โปรแกรมเสริมสร้างความรู้, มารดาครรภ์แรกที่คลอดโดยการผ่าตัดทางหน้าท้อง นางจุฑารัตน์ แซ่ล้อ และคณะ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
0619032564 อุบัติการณ์การเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำของทารกแรกเกิดในห้องคลอดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
อุบัติการณ์, ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ, ทารกแรกเกิด นางปารณีย์ มีมาก และคณะ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
0516032564 ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2562 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ, นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ นางสาวรุ่งฤดี แก้วชลคราม
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
0428122563 การพัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของโรงพยาบาลท่าชนะ ผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการส่งต่อ, การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล, อาการทรุดลง นางมณฑา คงรัสโร
โรงพยาบาลท่าชนะ
0327112563 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

นายอัคเดช กรีมละ สาธารณสุขอำเภอท่าชนะ

0227112563 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความผูกพันต่อองค์กร, เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชัยบุรี นายพิสิฐ แป้นหอม
สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี
0126102563 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ไปปฎิบัติของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ, นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี