จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รพ.ไชยา
ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารชั้นล่าง แบบเลที่ 8170/36 พื้นที่ใช้สอย 405 ตร.ม. 1 หลัง รพ.ไยยา
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 คสล 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม. รพ.สต.ชัยบุรี
ปรับปรุงทางลาดอาคารผู้ป่วยพิเศษ 23 ห้อง ความยาว 58 เมตร  รพ.คีรีรัฐนิคม
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรัย รพ.สต.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 2 แห่ง
งานซ่อมแซม จำนวน 2 รายการ  รพ.พระแสง
จัดซื้อหลอดไฟ LED รพ.กาญจนดิษฐ์
้างปรับปรุง/ต่อเติมอาคารชั้นล่าง แบบเลขที่ 8170/36 พื้นที่ใช้สอย 405 ตร.ม. รพ.สต.ปากหมาก จำนวน 1 หลัง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์)  รพ.ไชยา
น้ำยาตรวจวิเคราะห์ในสาขาเคมีคลินิกและอิมโมนูวิทยา    รพ.กาญจนดิษฐ์

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน 1 เครื่อง  รพ.ไชยา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถพยาบาล (รถตู้)ฯ   รพ.พระแสง
เปี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศฯ  รพ.พระแสง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ  รพ.ไชยา
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอาคารจ่ายกลาง โรงซักฟอกฯ รพ.กาญจนดิษฐ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ  รพ.บ้านนาเดิม
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์) ชนิดแขวน จำนวน 14 เครื่อง รพ.บ้านนาเดิม
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์) ชนิดแขวน จำนวน 9 เครื่อง รพ.บ้านนาเดิม
เปลี่ยนแผน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8
เปลี่ยนแผน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6
ครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ  ชนิดอินเวอร์เตอร์  รพร.เวียงสระ
ครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ  ชนิดอินเวอร์เตอร์  รพร.เวียงสระ
ครุภัณฑ์สำนักงานรายการหลอดแอลอีดี  รพร.เวียงสระ
ครุภัณฑ์สำนักงานรายการหลอดแอลอีดี  รพร.เวียงสระ
ัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลพื้นที่เกาะ อ.เกาะพะงัน
อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
1,482 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.กาญจนดิษฐ์

่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม.  ฯ
รพ.สต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม  รพ.คีรีรัฐ
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ  รพร.เวีงสระ   1 เครื่อง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  รพ.ไชยา
ซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รพร.เวียงสระ จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Digital Radiographyเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ
เอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Computed Radiography  พร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์
รพร.เวียงสระ
้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2562  รพ.ไชยา
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน รพร.เวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2562
เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 20 เครื่อง รพ.ท่าชนะ
จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 เดือน รพ.ท่าชนะ
โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ
โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไต ด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2562 รพร.เวียงสระ
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ รพ.สต.บ้านเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน  1 เครื่อง
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตร.ม.
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สสอ.เวียงสระ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ  1 หลัง
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สสอ.ครีรัฐนิคม 1 หลัง, สสอ.พระแสง 1 หลัง และสสอ.วิภาวดี 1 หลัง
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตร.ม.
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สสอ.ครีรัฐนิคม 1 หลัง และสสอ.เวียงสระ 1 หลัง
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน  รพ.ไชยา ปีงบประมาณ 2562
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยาสมุนไพรแคปซูล 2 รายการ ประกอบด้วย
1.แคปซูลขมิ้นชัน 12,000,000 แคปซูล  2.แคปซูลฟ้าทะลายโจร  8,000,000 แคปซูล  รพ.ท่าฉาง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปี 2562  รพ.ชัยบุรี
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ   รพ.กาญจนดิษฐ์
จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน
   
จัดซ์้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดดามกระดูกข้อสะโพก  รพ.ไชยา
ื้อชุดเครื่องมือและโลหะดามกระดูกสะโพกภายนอก รพร.เวียงสระ 3 ชุด

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัต์  จำนวน 1 คัน  รพ.กาญจนดิษฐ์

จ้างปรับปรุงห้องบริการงานทันตกรรม  รพ.พุนพิน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน รพ.ไชยา
จัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส   สสจ.สฎ.
จัดซื้อเครื่องเอ๊กซเรย์  CBCT cone beam computed tomography   รพ.พุนพิน
จัดซื้อยาสมุนไพรแคปซูล 2 รายการ ประกอบด้วย 1.แคปซูลขมิ้นชัน 12,000,000 แคปซูล 2.แคปซูลฟ้าทะลายโจร
8,000,000 แคปซูล  รพ.ท่าฉาง
จ้างซ่อมแซมอาคาร 10 เตียง เป็นคลินิคแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ทางเดิน
 รพ.พระแสง  1 งาน
จ้างซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ ที่ รพ.สต.บ้านเกาะน้อย  รพ.พระแสง
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน แบบเลขที่ 817036 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม. รพ.สต.บางสวรรค์ (ครั้งที่2)
อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำหัก แบบเลขที่ 10746 คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม.  รพ.คีรีรัฐนิคม
อาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น แบบเลขที่ 10746 พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม. รพ.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา
้จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ รพ.บ้านนาสาร  จำนวน 2 รายการ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซค์พลาสม่าไม่น้อยกว่า 150 ลิตร รพ.พระแสง
ปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ พื้นที่ใช้สอย 5,200 ตร.ม. 1 งาน รพ.บ้านตาขุน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.ดอนสัก
อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำหัก แบบเลขที่ 10746 คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 คร.ม.   รพ.คีรีรัฐ
ซ่อมแซมต่อเติมห้องปฐมพยาบาลและห้องรักษาผู้ป่วย  รพ.สต.ปากฉลุย
ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 8 รายการ  รพ.กาญดิษฐ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป
รพ.ท่าฉาง
ทาสีอาคารผู้ป่วย  รพ.กาญจนดิษฐ์
เครื่องซักผ้าขนาด 200 ปอนด์  รพ.กาญจนดิษฐ์
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 KVA
ทางเชื่อมตึกผู้ป่วยนอก กว้าง 2.5 ม. ยาว 21 ม.  รพ.คีรีรัฐนิคม
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู 11 ตัว ขนาด 44,000 บีทียู 1 ตัว  รพ.คีรีรัฐนิคม
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ  รพ.ไชยา
ซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
จ้างซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ รพ.พระแสง
จ้างซ่อมแซม 3 รายการ  รพ.สต.เกาะน้อย
้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่โรงพยาบาลบ้านนาสาร  จำนวน 2 รายการ
ก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและพักขยะ 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง  (รพ.ท่าโรงช้าง)
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ  (รพ.ท่าโรงช้าง)
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร รพ.สต. ขนาดพื้นที่ 80 ตร.ม.  (รพ.สต.บ้านห้วยกรวด)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลท่าชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 สสจ.สฎ.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   รพ.ท่าชนะ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ท่าโรงช้าง)