ู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA) (9) กระบวนการ
1.การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
2.การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
3.การจัดการสิ่งปฏิกูล
4.การจัดการขยะ
5.การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยภิบัติ
6.การจัดการเหตุรำคาญ
7.การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8.การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
9.การบังคับใช้กฎหมาย