> งาน พรบ.อาหาร
 
> งานด่านอาหารและยา
 
> งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 
> งาน พรบ.สถานพยาบาล
 
> งานธุรกิจบริการสุขภาพ
 
> งานการแพทย์แผนไทยฯ  
 
> งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
 
> เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์
       วัตถุออกฤทธิ์ ร้านชำ
 

 

บทวิทยุ อย น้อย
 
 

 

 

   
  *** แผนผังบุคลากรกลุ่มงานคุ้มครองฯ  ***
 *** แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
      ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
       และเภสัชสาธารณสุข
  *****
 
 งาน พรบ.สถานพยาบาล   
แบบฟอร์มขอเปิดสถานพยาบาล
สพ1.อนุมัติแผนงานจัดตั้ง(ไม่ค้างคืน)
สพ2.แผนงานจัดตั้ง(ไม่ค้างคืน)
สพ3.อนุมัตแผนงานจัดตั้ง(ค้างคืน)
สพ4.แผนงานจัดตั้ง(ค้างคืน)
สพ5.ขออนุญาตประกอบกิจการ
สพ6.หนังสือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สพ18.อนุญาตดำเนินการ-เปลี่ยนตัว
บันทึกชี้แจงการป้องกันการติดเชื้อ
ในสถานพยาบาล
แผนผังอุปกรณ์ภายในสถานพยาบาล
เอกสารประกอบขออนุญาต
แบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อ
แบบฟอร์มติดภาพถ่ายคลินิก
แบบฟอร์มต่ออายุสถานพยาบาล
สพ.11(ต่ออายุประกอบกิจฯ)
สพ.20(คำขอต่อใบดำเนินการ)
สพ.23 รายงานประจำปี(ไม่ค้างคืน)
สพ24.รายงานประจำปี(ค้างคืน)
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
แบบประเมินสถานพยาบาลสุราษฎร์ธานี
แบบ ขอชำระค่าประกอบกิจ
แบบ GPP 3-N
แบบฟอร์มอื่น ๆ
สพ.10 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาต
สพ.13 โอนกิจการ
สพ.14 รับอนุญาตประกอบกิจการ
กรณีผู้รับอนุญาตตาย

สพ.15 ขอใบแทนใบอนุญาต-สมุดทะเบียน
สพ.16 ขอเปลี่ยนแปลงประกอบกิจการ
สพ.17 แจ้งเลิกกิจการ
สพ.21 ขอรับใบแทนใบดำเนินการ
กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย
สพ.22 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการใบอนุญาตให้ดำเนินการ
 งานธุรกิจบริการสุขภาพ
การรับรองหลักสูตรสำหรับหน่วยงานราชการ
การรับรองหลักสูตรสำหรับหน่วยงานเอกชน
การรับรองหลักสูตรแบบฟอร์มที่ 1
การรับรองหลักสูตรแบบฟอร์มที่ 2
ขั้นตอนการรับรองมาตรฐาน
คำขอแจ้งเปลี่ยนผู้ประกอบการ
คำขอแจ้งเลิกกิจการเพื่อสุขภาพ
คำขอบอกเลิกผู้ดำเนินการเพื่อสุขภาพ
คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการเพื่อสุขภาพ
โดยผู้ประกอบการ
คำร้องขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน
ตัวอย่างขั้นตอนการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
โครงสร้างหลักสูตรกลางนวดไทย150 ชั่วโมง
โครงสร้างหลักสูตรกลางผู้ให้บริการสปา
500 ชั่วโมง
โครงสร้างหลักสูตรนวดไทย 80 ชั่วโมง.
โครงสร้างหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
60 ชั่วโมง
แนวทางการตรวจ 24มิย53
แบบคำร้อง(รายต่ออายุ)
แบบคำร้องขอรับรองมาตรฐาน (รายใหม่)
แบบตรวจมาตรฐานนวด
แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อสุขภาพ
แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อเสริมสวย
แบบตรวจมาตรฐานสปา
แบบตรวจมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพ
แบบลงทะเบียนผู้รับบริการ
แบบลงทะเบียนพนักงาน
แบบสำรวจข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบ
การเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย
ประกาศกรมสรรพสามิต.
รายละเอียดแนวสังเขป หลักสูตรนวดไทย
150 ชั่วโมง
หนังสือแจ้งให้จัดหาผู้ดำเนินการ
หนังสือยื่นคำร้องขอใบแปลภาษาอังกฤษ
หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการสปา
หลักสูตรนวดที่ผ่านการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุข

 
   
 งานเครื่องสำอาง
  การจดแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางควบคุม
-คำแนะนำในการจดแจ้งรายละเอียด
  แบบฟอร์มที่ใช้ในการจดแจ้งฯ
--หนังสือมอบอำนาจ
--แบบคำขอกำหนดรหัสผู้ประกอบการ
--แบบแจ้งการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางฯ
--แบบ สอค.1 (สำหรับการผลิต)
--แบบ สอค.2 (สำหรับการนำเข้า)
--แผนที่สถานที่ผลิต/นำเข้า และแผนผัง
--แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี
   
 'การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  การสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ปี 2552
  การรับมอบตัวศิษย์ฯ
   แบบทะเบียนสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์ฯ
  แบบสำรวจข้อมูลทำเนียบบุคลากรฯ
   
   เรื่อง  หลักเกณพ์การโฆษณาอาหาร
  พ.ศ. 2551
   เรื่อง  ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  และประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง

   
  งานอาหาร
ขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตอาหารและแบบฟอร์มต่างๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารน้ำบริโภค
ที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2563

  ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 300 พ.ศ.2549
  ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 302 พ.ศ.2550
  รายชื่อห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์สารอาหารประกอบการจัดทำ
ฉลากโภชนาการ
  รายชื่อสถานที่ผลิตอาหาร จ.สฎ. เม.ย.2551
   
 
 
Flow Chart และคู่มือการ
 ดำเนินงานอาการไม่พึงประสงค์
 ด้านยา จ.สุราษฎร์ธานี
 
 @ Hamdout APR  
 @ แนวทางปฏิบัติฯ  
 @ แบบส่งต่อฯ  
   
   
   
   
   
    
   
การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)   
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) โดยตนเอง ประจำป
แบบตรวจกายภาพบำบัด
แบบตรวจกายอุปกรณ์
แบบตรวจกิจกรรมบำบัด
แบบตรวจความผิดปกติด้านสื่อความหมาย
แบบตรวจจิตวิทยา
แบบตรวจเฉพาะทางด้านเวชกรรม
แบบตรวจทันตกรรม
แบบตรวจเทคนิคการแพทย์
แบบตรวจเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
แบบตรวจแผนไทย ด้านการนวด
แบบตรวจแผนไทยด้านการผดุงครรภ์
แบบตรวจแผนไทยด้านเวชกรรม
แบบตรวจแผนไทยประยุกต์
แบบตรวจพยาบาล
แบบตรวจแพทย์แผนจีน
แบบตรวจเวชกรรม
  การขอใบอนุญาตขาย นำหรือสั่งยาแผนโบราณ
  คำแนะนำการขออนุญาตผลิตขายหรือนำสั่งยาแผนโบราณ
  แผนที่ แผนผังสถานที่ขออนุญาต
  หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
  หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
  คำแนะนำและแบบฟอร์มต่างๆตามกฎกระทรวงยาแผนโบราณ(ล่าสุด)
  การขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 2556
  คำแนะนำ/แบบฟอร์ม การขออนุญาตฯ
  คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน(แบบ ขย1)
  คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือ
ยาควบคุมพิเศษ (แบบ ขย2)
  คำขออนุญาตขายยาแผนปัจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (แบบ ขย 3)
  คำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ ขย 4)
  คำแนะนำในการจัดสถานที่และป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ขย 14)
  คำรับรองผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
  บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (แบบ ขย 10)
  บัญชีการขายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ (แบบ ขย 12)
  บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการที่เลขาธิการ อย กำหนด (แบบ ขย 11)
  ัญชีการซื้อยา (แบบ ขย 9)
  แบบแจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  แผนที่ แผนผังสถานที่ขออนุญาต
  รายงานการขายยาตามประเภทที่เลขา อย กำหนด (แบบ ขย 13)
  หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
  หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
  สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  การขอใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน
  คำขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ นย1)
  คำแนะนำการขอใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน
  แผนที่ แผนผังสถานที่ขออนุญาต
  หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
  หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
  คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ นย 7)
  สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
   การขอใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
  คำขอขยาย ลดสถานที่ผลิตยา ย้าย เพิ่มหมวดยา (แบบ ผย 11)
  คำขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ผย 8)
  คำขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผย 1)
  รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (แบบ ผย 6)
  สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
  หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
  บัญชีการผลิตยาและขายยาที่ผลิต (แบบ ผย 5)
  บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาที่ อย.กำหนด (แบบ ผย 4)
  บัญชีแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา (แบบ ผย 3)
  คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ผย 7)
  สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  การขออนุญาตโฆษณายา
  คำขออนุญาตโฆษณายา
  คำแนะนำการขออนุญาตโฆษณา
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณา(แบบที่ 1)
  ัวอย่างหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณา(แบบที่ 2)
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขอโฆษณา(แบบที่ 3)
  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ขย 17)
  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ นย 11)
  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตขายนำหรือสั่งยาแผนโบราณ
(แบบ ยบ 16)
  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผย 12)
  คำขอใบแทน ย้ายสถานที่
  คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ขย 16)
  คำขอใบแทน ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ นย 10)
  คำขอใบแทน ย้ายสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผย 10)
  แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต
  คำขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต ขาย นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (แบบ ยบ 13)
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ขย 15)
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือ4 (แบบ ขจ 3)
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือ4 (แบบ นจ 3)
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ นย 9)
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกยาเสพติดประเภท 3 (แบบ ยส 19)
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผย 9)
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือ4 (แบบ ผจ 3)
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือ4 (แบบ สจ 4)
  คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์โดยการขายส่งตรง (แบบ ขนจ 1)
  แบบฟอร์มแจ้งเลิก
  แจ้งเลิกกิจการนิติบุคคล
  แจ้งเลิกกิจการบุคคลธรรมดา
  แจ้งเลิกปฏิบัติการ
  คำแนะนำเปลี่ยนผู้รับอนุญาตและแบบฟอร์ม
GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 2556
  การบรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาตฯ 2556 โดย ภก.วินิต อัศวกิจวิรี
  การบรรยาย เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดย ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
  การพิจารณาอนุญาตขายยา2556
  ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการกำหนดสถานที่อุปกรณ์วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน 2557
  สรุปกฎหมายลำดับรองภายใต้กฎกระทรวง
  แบบประเมินร้านขายยาแผนปัจจุบัน