ลำดับที่ เรื่อง หน่วยงาน
     
1 นวัตกรรม “โถแยกน้้าและเลือด” (เจาะน้้าเลือด แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดรายจ่าย)

โรงพยาบาลพนม

2 โลชั่นสมุนไพรคลายเส้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขานาใน
3 นำเสนอผลงานเด่น งานส่งเสริมสุขภาพ 2562-2563  
4 ผลงานเด่น งาน DHF 2562  
5 ผลงานเด่น_สุราษฎร์ธานี_PDF 2562  
6 การขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเรวัต ไชยเพชร