การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่ิต้านการทุจริตในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงงาน
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
การประชุมหรือการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การกำกับ ติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการให้คุณให้โทษกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562