ู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านเครื่องมือแพทย์ (8) กระบวนงาน
1.การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
2.การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
3.การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
4.การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
5.การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์
6.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
7.การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
8.การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
   
  คู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านเครื่องสำอาง (2) กระบวนงาน
1.การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ
2.การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง
   
  คู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านยา 7 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
2. การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
3. การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา
4. การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา
5. การขออนุญาตจำหน่าย ขาย มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
6. การขออนุญาตผลิต (สกัด) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

7. การขออนุญาตผลิต (สกัด) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

   
  คู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย (11) กระบวนงาน
1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
2. การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที 3
3. การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
4. การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
5. การขอใบแทนใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
6. การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
7. การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
8. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
9. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีไม่ตรวจสถานที
10. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
11. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่
   
  ู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านสถานพยาบาล 18 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
2. การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
4. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก
5. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
6. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
7. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกกรณีผู้รับอนุญาตตาย
8. การแจ้งเลิกคลินิก
9. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก
10. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
11. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
12. การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
14. การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
15. การชำระค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
16. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล (กรณีใช้ต่ออายุใบเดิม)
17. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล/
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
18. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/ใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
   
  ู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านอาหาร 10 กระบวนงาน
1. การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อการอนุญาตผลิตอาหาร
2. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
3. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
4. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) (กรณี ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
5. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) (กรณี ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
6. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) (กรณีที่ไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
7. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) (กรณี ไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

8. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)

9. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6) และ การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)
10. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
   
  ู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านสถานประกอบการด้านสุขภาพ 2 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2. การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ