(คลิ๊กขวา แล้วเลือก save target as จะโหลดเร็วขึ้น)
     
:: แบบฟอร์ม :: ::..    
แบบประเมินบุคคล ว6/2536  
แบบประเมินบุคคลว16/2538  
    เอกสารหมายเลข 2  
    คุณสมบัติตำแหน่ง  
แบบประเมินบุคคลว34/2547  
รายละเอียด ประเมินผลงาน ว 34 / 2547  
   
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ฯ (สัญญาใหม่)  
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ฯ (ต่อสัญญา)  
ใบสมัครอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. (ใหม่)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  ประชุมเตรียมพร้อมอาเซี่ยน  เขต11
ASEAN and TB_Control_2015April21
(นพ.เฉวตสรร)
เตรียมพร้อมอาเซี่ยนของกระทรวง
(สนย.)
บรรยายนโยบายและแนวทางสู่อาเซี่ยน21เมษา58
(ผตร11)
ผลกระทบด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม21เมย58
(ศูนย์อนามัย11)
อาเซี่ยนกับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ
Pengpid 21 April Surat
ผลกระทบด้านคบสและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 22 เมย 58
(อย)
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและอาเซียน
(สนย)22เมย58
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย
22 เม.ย.58(รศ.ดร.ประภัสสร์)
     
ไฟล์นำเสนอถ่ายทอดยุทธศาสตร์  เขตบริการสุขภาพ
ที่   11    3-4 ธันวาคม  2557
 
สร้างทีมหมอครอบครัว_FamilyCareTeam  
     
     
     
     
     
คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH  
รวม font ทั้งหมด 13 font  
เฉพาะชุด TH Sarabun font เท่านั้น  
font TH Sarabun setup.exe  
     
     
  นำเสนองาน EPI
การพัฒนาบุคลากร  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2557
การจัดทำทะเบียนรายงานการให้บริการวัคซีน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  2557
การกวาดล้างโรคโปลิโอ
โครงการกำจัดโรคหัด  ตามพันธะสัญญานานาชาติ