หมายเลขโทรศัพท์   สสจ.0 7727 2784    โทรสาร 0 7728 1263
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน           หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ห้อง นพ.สสจ.  117            
ห้อง ผชช.ว.  111            
ห้อง. ผชช.ส.  116            
ห้อง จบส.  168            
หน.ฝ่ายบริหาร  232     สำนักตรวจ ฯ เขต 6      223/ 224
งานนิติการ  221     กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์      124 / 666
งานทรัพยากรบุคคล  120 / 121     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      108 /154 / 155
งานการเงินและบัญชี  128 /129/ 478     กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ      411/ 412/ 413
งานสารบรรณ  103     งานประกันสุขภาพ      126 / 162
งานพัสดุ  127 / 172 /  331 /332  fax 627      งานทันตสาธารณสุข      112 / 113
งานเลขานุการ  118 / 123 / 555 0 7727 5230   งานส่งเสริมสุขภาพ      215 / 214
งานควบคุมโรคติดต่อ  212 / 213     งานอนามัยสิ่งแวดล้อม      210 / 211
 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  101 / 102 0 7728 1262    งานสุขภาพภาคประชาชน      225 / 226
 งานพัฒนาบุคลากร  115  / 135 / 145     งานพัฒนาคุณภาพ     106 / 170
 งานสุขศึกษาฯ  301      ห้องประชุม3      231
        ยานพาหนะ     696 / 104
 แพทย์แผนไทย  414 / 720     to be no.1     444 / 777
               
โรงพยาบาล
โทรศัพท์
โทรสาร
         
รพ.สุราษฎร์ธานี   0 7727  2231
0 7728 3256
         
รพ.เกาะสมุย   0 7742 1231 - 2
0 7742 1230
         
รพ.กาญจนดิษฐ์   0 7724 4518 - 9
0 7725 5263
         
รพร.เวียงสระ   0 7736 1283
0 7736 1283
         
รพ.บ้านนาสาร   0 7734 1415 - 6
0 7734 1057
         
รพ.ไชยา   0 7743 5566 -7 
0 7743 1190
         
รพ.พุนพิน   0 7731 1100 
0 7731 1385
         
รพ.ดอนสัก   0 7737 1400
0 7737 1779
         
รพ.พนม   0 7739 9084
0 7739 9272
         
รพ.พระแสง   0 7736 9098
0 7736 9052
         
รพ.คีรีรัฐนิคม   0 7739 1117
0 7739 1118
         
รพ.ท่าชนะ   0 7738 1246
0 7738 1167
         
รพ.เคียนซา   0 7738 7189
0 7738 7190
         
รพ.บ้านนาเดิม   0 7735 9089
0 7735 9116
         
รพ.ชัยบุรี   0 7736 7075 
0 7736 7336
         
รพ.ท่าฉาง   0 7738 9124 
0 7726 0031
         
รพ.ท่าโรงช้าง   0 7735 7164 - 7
0 7735 7168
         
รพ.บ้านตาขุน   0 7739 7041
0 7726 1046
         
รพ.เกาะพะงัน   0 7723 8315
0 7723 8316
         
รพ.วิภาวดี   0 7729 2144
0 7729 21.35
         
       
         
                   
                   
                   
สำนักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
         
สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี   0 7728 8260
0 7725 5291
         
สสอ.เกาะสมุย   0 7742 0947
0 7742 1253
         
สสอ.กาญจนดิษฐ์   0 7737 9082
0 7725 5291
         
สสอ.เวียงสระ   0 7736 1980
0 7736 3900
         
สสอ.บ้านนาสาร   0 7734 1056
0 7734 1056
         
สสอ.ไชยา   0 7743 1535
0 7743 1535
         
สสอ.พุนพิน   0 7731 1780
0 7731 1780
         
สสอ.ดอนสัก   0 7737 1492
0 7737 2150
         
สสอ.พนม   0 7739 9014
0 7739 9110
         
สสอ.พระแสง   0 7736 9023
0 7736 9389
         
สสอ.คีรีรัฐนิคม   0 7739 1113
0 7739 1292
         
สสอ.ท่าชนะ   0 7738 1110
0 7738 1110
         
สสอ.เคียนซา   0 7738 7109
0 7738 7272
         
สสอ.บ้านนาเดิม   0 7735 9075
0 7735 9280
         
สสอ.ชัยบุรี   0 7736 7064
0 7736 7200
         
สสอ.ท่าฉาง   0 7738 9043
0 7738 9043
         
สสอ.บ้านตาขุน   0 7739 7113
0 7739 7113
         
สสอ.เกาะพะงัน   0 7737 7115
0 7737 7115
         
สสอ.วิภาวดี   0 7729 2076
0 7729 2076