นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์

 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
 
 
   
 
 คู่มือการใช้งาน Qof จังหวัด
  แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การอบรมให้ความรู้เรื่องผลประะโยชน์ทับซ้อน
แผนการปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
 
 
   
......
 
 
   
 
 

ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566

รายละเอียดตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง
ปี 2560)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.4 ปีงบประมาณ 2564 (43 แฟ้ม)

วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT
.........
เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
 
 
   
 
 
 
 

 
 
   
 
   
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
   
   
   
   
 
  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  


 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (SPHO Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ี
ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2567
ประกาศแผนการพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรมภายในประเทศ (การฝึกอบรมเฉพาะทาง) และอนุมัติตัวบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 2/2566
คู่มือการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 1/2566
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 2/2565 และ รายชื่อลูกจ้างประจำ พนักงานราชการทั่วไป พนักงานกระทรวสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศอนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรมภายในประเทศ (การฝึกอบรมเฉพาะทาง) และอนุมัติตับุคคลเพื่อลาศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566
ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อในเขต อปท.      
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำ พนักงานราชการทั่วไป พนักงานกระทรวสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 519/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2566
ประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และ โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การขออนุญาตใช้สมุนไพรควบคุม (กัญชา)
แผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวปฎิบัติและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564
รวมสื่อวีดีโอให้ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ฟื้นฟูที่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขสุขใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerence)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเจตนารมย์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
งานวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบัติ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลการประกวดสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมิน 2/2563

การสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดฯ ปี 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. หนังสือราชการ-การสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดฯ
2. รายการยาสืบร่วม
3. ใบเสนอราคา
4. เอกสารที่บริษัทจะต้องนำเสนอต่อกรรมการ
5. เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณา
6. แบบฟอร์มเสนอข้อมูลยา
7. แบบฟอร์มบัญชีรายการยา
8. คุณลักษณะเฉพาะของยาแต่ละรายการ

แจ้งผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปี 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แจ้งเปลี่ยนบริษัทและแก้ไขลำดับบริษัทในการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปี 2566

การสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัด ปี 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. หนังสือราชการ-การสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี2566
2. เอกสารในการเสนอเพื่อสืบราคาวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี2566
3. ใบเสนอราคาวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี 2566
4. รายการวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดฯ ปี 2566
5. แบบเสนอข้อมูลวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี 2566
6. บัญชีรายการวัสดุการแพทย์และจำนวนตัวอย่างที่เสนอ ปี 2566
7. คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์

แจ้งผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แจ้งเปลี่ยนบริษัทในการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2566 จำนวน 2 รายการ

แจ้งเปลี่ยนบริษัทในการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2566

แจ้งเปลี่ยนบริษัทในการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2566 (แก้ไขรายการที่ 95 96 97)

แจ้งเปลี่ยนบริษัทในการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2566 (แก้ไขรายการที่ 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69)

การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. หนังสือราชการ-การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี2566
2. รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สืบราคาร่วมระดับจังหวัดฯ ปี 2566
3. ใบเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี 2566
4. เอกสารและเงื่อนไขในการเสนอเพื่อสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. แบบเสนอข้อมูลวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. บัญชีรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และจำนวนตัวอย่างที่เสนอ ปี 2566

7. คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สืบราคาร่วมระดับจังหวัดฯ

แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แจ้งเปลี่ยนบริษัทในการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2566

การสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. หนังสือราชการ-การสืบราคายาระดับจังหวัดฯ ปี2564
2. รายการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดฯ ปี 2564
3. ใบเสนอราคายาร่วมระดับจังหวัดฯ ปี 2564
4. เอกสารที่บริษัท/หจก. ผู้จำหน่ายยาจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ
5. เงื่อนไขของการจัดสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดฯ ปี 2564
6. แบบเสนอข้อมูลยา
7. บัญชีรายการยาและจำนวนตัวอย่างที่นำเสนอ
8. คุณลักษณะเฉพาะยา


แจ้งผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. หนังสือราชการ-การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี2564
2. เอกสารและเงื่อนไขในการเสนอเพื่อสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ใบเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี 2564
4. แบบเสนอข้อมูลวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สืบราคาร่วมระดับจังหวัดฯ ปี 2564
6. คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สืบราคาร่วมระดับจังหวัดฯ

แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด ปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. หนังสือราชการ-การสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี2564
2. เอกสารและเงื่อนไขในการเสนอเพื่อสืบราคาวัสดุการแพทย์
3. ใบเสนอราคารายการวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดฯ ปี 2564
4. แบบเสนอข้อมูลวัสดุการแพทย์
5. รายการวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดฯ ปี 2564
6. คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดฯ

แจ้งผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แจ้งแก้ไขผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แจ้งเปลี่ยนบริษัทในการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2564 จำนวน 3 รายการ เนื่องจากบริษัทที่สืบได้ลำดับ 1 ขึ้นราคาเวชภัณฑ์

แจ้งเปลี่ยนบริษัทในการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2564 จำนวน 3 รายการ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขสุขใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerence)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤการปฎิบัติงานต่ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชมรม STRONG สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
ผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) โรงพยาบาลพระแสง
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โรงพยาบาลไชยา
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลไชยา
เผยแพร่ดัชนีความโปร่งใส โรงพยาบาลไชยา
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โรงพยาบาลไชยา
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลท่าชนะ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 โรงพยาบาลท่าชนะ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.2)
แนวทางการางระะบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจััดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงค์มาตรฐานทางคุณธรรมฯ ทางเวปไซค์ของ สสจ.
แนวทางการตรวจสอบถึงความกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ี่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ    สสอ.คีรีรัฐนิคม
แผนการจัดสรรงบประมาณายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562    สสอ.คีรีรัฐนิคม
ผลการดำเนินการจัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบปะมาณ 2562   สสอ.คีรีรัฐนิคม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2562  สสอ.คีรีรัฐนิคม
แผนการดำเนินงานจัดซ้อจัดจ้าง ปีงบปะมาณ 2562  สสอ.คีรีรัฐนิคม
แบบสรุปการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างใรอบเดือนพฤศจิกายน  รพ.ท่าชนะ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 
   
!!! สรุปสาระสำคัญที่ลงนามแล้ว !!!
   
สาระสำคัญที่ลงนามแล้ว 2
สาระสำคัญที่ลงนามแล้ว 1
   
ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลูเถื่อน ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตอก ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะพลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาจัดงานมหกรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาจัดการดำเนินงานกิจกรรม โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง จำนวน 3 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาทำกันสาดอาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะพลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตอก ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลูเถื่อน ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 124 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อการแพทย์ทางไกลพร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา ซื้อวัสดุสมุนไพร จำนวน 127 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยกเลิกประกวดราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 118 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 118 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลชัยบุรี ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (โรงพยาบาลชุมชน 19 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือด โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) ระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 กันยายน 2567 โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลเกาะพะงัน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิก ประกาศคัดเลือก จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิก ประกาศคัดเลือก จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิก ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคา ซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิก ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อำเภอเคียนซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิก ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิก ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิก ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อำเภอเคียนซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ อำเภอไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลไชยา อำเภอไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาทางลาดเป็นหลงัคาเมทัลชีล (เชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่กับอาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่า) ขนาดกว่าง 6.5 เมตร ยาว 22 เมตร จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลืื่อน 4 ่ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล๊อค ความยาว 435.25 เมตร จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคา จัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ 11) จำนวน 1 งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน
ประกวดราคา ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ (1 หลัง 2 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 44 ตารางเมตรต่อครอบครัว (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องนายปาน อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระแสง
ประกวดราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรประจำถิ่นพร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 54 รายการ โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวุดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรประจำถิ่นพร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 ตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) โรงพยาบาลท่าชนะ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคลองร้อยสาย จำนวน 1 งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรประจำถิ่นพร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 ตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการดำเนินงานกิจกรรม โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานมหกรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง ไม่เกิน 100 กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลพระแสง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึงมีนาคม 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อการแพทย์ทางไกลพร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสมุนไพร จำนวน 127 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 118 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงธันวาคม 2566)
ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบการจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (โรงพยาบาลชุมชน 19 แห่ง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฎิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก อำเภอดอนสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อำเภอเคียนซา โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 25 มกราคม 2566)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลไชยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ อำเภอไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อค ความยาว 435.25 เมตร จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคลองร้อยสาย จำนวน 1 งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิยัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ 11) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุง จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลพระแสง อำเภอพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรประจำถิ่นพร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 ตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี) สำนักงานสาธารณสุขจังหวุดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคลองร้อยสาย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 ชุด สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP, O2), VDO-HD, Voice, GPS และแว่น VDO) จำนวน 19 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ฐานอัตลักษณ์แบรนด์ จำนวน 1 งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ รายการที่ 1 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลพระแสง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลพระแสง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสิ่งก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 45 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
   
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบแปลนเลขที่ 11062 จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลพระแสง ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุถัณฑ์การแพทย์ รายการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดการดำเนินงานกิจกรรม โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง จำนวน 3 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุถัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดงานมหกรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุถัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำกันสาดอาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตอก ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลูเถื่อน ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อการแพทย์ทางไกลพร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสมุนไพร จำนวน 127 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 118 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (โรงพยาบาลชุมชน 19 แห่ง)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจชิ้นเนื้อและตรวจทางเซลล์วิทยา โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน 3 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา (Funus Camera) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 กิโลวัตต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ เป็น ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 กิโลวัตต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก จำนวน 1 หลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยาสมุนไพรแห้ง จำนวน 132 รายการ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสมุนไพรสำเร็จรูป จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ เป็นครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน
 
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลูเถื่อน ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตอก ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 หลัง  โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 1 หลัง  โดยวิธีคัดเลือก
จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลเกาะพะงัน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อำเภอเคียนซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ อำเภอไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลไชยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวุดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลไชยา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 8 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวุดสุราษฎร์ธาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวุดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP, O2), VDO-HD, Voice, GPS และแว่น VDO) จำนวน 19 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลพระแสง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลพระแสง
ซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP, O2), VDO-HD, Voice, GPS และแว่น VDO) จำนวน 19 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อการแพทย์ทางไกลพร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera) จำนวน 5 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลเกาะพะงัน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร โรงพยาบาลไชยา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลไชยา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP, O2), VDO-HD, Voice, GPS และแว่น VDO) จำนวน 19 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไปเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรโสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP, O2), VDO-HD, Voice, GPS และแว่น VDO) จำนวน 19 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
...........................................................................................................................................
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ และลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ตำแหน่งเข้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และกำหนดวัน เวลาการประเมินความรู้ความสามารถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (4/12/66)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมายริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) อาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตา และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิการการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลาการประเมินความรู้ความสามารถ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 3/2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
รับสมัครคัดสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
แก้ไขประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และกำหนดวันเวลาการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลาการประเมินความรู้ความสามารถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ บัญชีีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) โดยการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการปรับระดับชั้นงาน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2566สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) อาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งผู้ประสานงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำโรงผลิตยาท่าฉาง โรงพยาบาลท่าฉาง และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์การผลิตยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพือปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงาน TO BE NUMBER ONE จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำโรงผลิตยาท่าฉาง โรงพยาบาลท่าฉาง
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์การผลิตยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำศูนย์ประสานงาน TO BE NUMBER ONE จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 5 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้า้รับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลาการประเมินความรู้ความสามารถ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้า้รับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์การผลิตยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (โรงผลิตยาท่าฉางและโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ย) กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดวัน เวลาการสัมภาษณ์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเกาะสมุย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานผลิตยาสมุนไพร และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานผลิตยาสมุนไพร และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงานประจำโรงผลิตยาท่าฉาง โรงพยาบาลท่าฉาง และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ แก้ไขรัยสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) อาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ แก้ไขรัยสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพิ่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลาสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และกำหนดวัน เวลาการสอบสัมภาษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และกำหนดวัน เวลาการประเมินความรู้ความสามารถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมารายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการปรับระดับชั้นงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดโรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ภาคความเมหาะสมกับตำแหน่ง) โดยวิธีสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศ ผลสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เวชระเบียน ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินกองทุนโลกด้านมาลาเรีย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เวชระเบียน ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ย ภายใต้กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  -------------------------------------------------------------------------------------
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562
ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
       ระดับอำเภอคลิ๊กที่นี่
ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561

ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 

พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ประกาศ สสจ.สฎ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
 
   
 
วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะกรรมการรับรองหมอพื้นบ้านในการพิจารณารับรองหมอพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านในระบบบริการสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
วันที่ (2พ.ย.63) นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ติดตามความพร้อมของการบริหารจัดการโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ ณ โรงแรมเชอราตัน สมุยรีสอร์ท อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 
วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.นายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับฯ
 
สสจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาความรู้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และใช้เครื่องมือ ITA เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเค ปาร์ค แกรนด์ โฮเทล จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสำนักงานเขตสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12
 
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสิทธิพงษ์ คล้ายอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเคลื่อนย้ายพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต พร้อมด้วย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ พระอนุเสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077272784  โทรสาร. 077281263
Email งานสารบรรณ : sarabun.stpho@gmail.com


.