นายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
 
 
   
 
 คู่มือการใช้งาน Qof จังหวัด
  แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การอบรมให้ความรู้เรื่องผลประะโยชน์ทับซ้อน
แผนการปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
 
 
   
......
 
 
   
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2562

การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง
ปี 2560)
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม)
Version 2.3 ปี 2561
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข  ประจำป
ีงบประมาณ 2561
วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT
.........
เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
  ดูDownload ทั้งหมดที่นี่
 
 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
   
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
   
   
   
   


ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

 

งานวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบัติ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานวิจัย เรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลการประกวดสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมิน 1/2563
ขอแจ้งเลื่อนการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. หนังสือราชการ-การสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี2563
2. เอกสารและเงื่อนไขในการเสนอเพื่อสืบราคาวัสดุการแพทย์
3. ใบเสนอราคารายการวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดฯ ปี 2563
4. แบบเสนอข้อมูลวัสดุการแพทย์
5. รายการวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดฯ ปี 2563
6. คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดฯ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขสุขใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerence)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤการปฎิบัติงานต่ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชมรม STRONG สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก, ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก, พนักงานราชการทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก, พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่นและดีมาก, ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โรงพยาบาลไชยา
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลไชยา
เผยแพร่ดัชนีความโปร่งใส โรงพยาบาลไชยา
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โรงพยาบาลไชยา
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลท่าชนะ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 โรงพยาบาลท่าชนะ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.2)
แนวทางการางระะบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจััดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงค์มาตรฐานทางคุณธรรมฯ ทางเวปไซค์ของ สสจ.
แนวทางการตรวจสอบถึงความกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ี่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ    สสอ.คีรีรัฐนิคม
แผนการจัดสรรงบประมาณายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562    สสอ.คีรีรัฐนิคม
ผลการดำเนินการจัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบปะมาณ 2562   สสอ.คีรีรัฐนิคม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2562  สสอ.คีรีรัฐนิคม
แผนการดำเนินงานจัดซ้อจัดจ้าง ปีงบปะมาณ 2562  สสอ.คีรีรัฐนิคม
แบบสรุปการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างใรอบเดือนพฤศจิกายน  รพ.ท่าชนะ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2563 
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 
   
!!! สรุปสาระสำคัญที่ลงนามแล้ว !!!
   
สาระสำคัญที่ลงนามแล้ว 2
สาระสำคัญที่ลงนามแล้ว 1
   
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 119 รายการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
ประกวดราคา ซื้อครุภะณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคลอดและผ่าตัด เนื้อที่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 17.50 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา การขายพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 217 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด โรงพยาบาลพุนพิน
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลวิภาวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลวิภาวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต. เนื้อที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาง 20 เมตร รพ.สต. บ้านเหนือคลอง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะเพิ่ม 30%) จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติแบบมีระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภท ไฟตก/ดับ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 38 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องฉุกเฉินและห้องทันตกรรม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนยูง  จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร (แบบเลขที่10746) 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องช้าง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีประกาษเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องจ่ายยา จำนวน 1 รายการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 600 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกวดราคา การขายพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลพุนพิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะเพิ่ม 30%) จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8 - 9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร (แบบเลขที่10746) 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลเคียนซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกวดราคา ซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลเคียนซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลเคียนซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์งานเคมีคลินิค จำนวน 27 รายการ โรงพยาบาลเคียนซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องจ่ายยา พื้นที่ใช้สอย 164 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 600 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 122 รายการ โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกวดราคา ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลเคียนซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกแบบเลขที่ 5318 พี้นที่ใช้สอย 640.50 ตร.ม. โรงพยาบาลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงป้าย, รั้ว, ฟุตบาท จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 60 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์สารชีวเคมีอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 21 รายการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมารักษาควาปลอดภัย 2563 โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลบ้านนาสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ไม่ใช้ราชการแล้ว โรงพยาบาลพระแสง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 102 ตารางเมตร 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 131 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์สารชีวเคมีอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 21 รายการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาบริการรักษาควาปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยประกันสังคมและโครงการอาชีวอนามัยและปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ จำนวน 23 รายการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบริการผู้ป่วยและห้องฉุกเฉิน หน่วยบริการปฐมภูมิท่าขนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ โรงพยาบาลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลไชยา
ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน 1 ระบบ
ประกวดราคา จ้างเหมาติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเกาะเต่า จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,460 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ โรงพยาบาลท่าฉาง
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พิ้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
   
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 17.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกำยาน อำเภอพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โรงพยาบาลท่าชนะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป้นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต. เนื่อที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร รพ.สต. บ้านเหนือคลอง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 1 เครื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องจ่ายยา จำนวน 1 รายการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) โรงพยาบาลท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเกาะสมุยและโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องฉุกเฉินและห้องทันตกรรม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนยูง  จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร (แบบเลขที่10746) 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8 - 9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะเพิ่ม 30%) จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมคิดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลเกาะเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส รวม 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก แบบเลขที่ 5318 พื้นที่ใช้สอย 640.50 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 2 เตรื่อง โรงพยาบาลเคียนซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ โรงพยาบาลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พิ้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเกาะเต่า จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 18 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยแบบเลขที่ 10746 คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พิ้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารแปลน 9567 อาคารสถานีอนามัย 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 288 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมช่องลิฟท์ขนผู้ป่วย 3 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์ขนผู้ป่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14.64 ตารางเมตร ตามเอกสารเลขที่ ก.14/ม.ค./61 จำนวน 1 งาน ณ โรงพยาบาลเกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลท่าฉาง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงฝต่อเติม อาคารชั้นล่าง แบบเลขที่ 8170/36 พื้นที่ใช้สอย 405 ตร.ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก อำเภอไชยา
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลเคียนซา
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลวิภาวดี
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รภตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง (ครั้งที่ 2)
   
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Digital Radiography (DR) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Computed Radiography (CR) พร้อมระบบการจัดเก็บภาพและและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารประจำปี 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปั 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ขนาด กว้าง 4.50 x ยาว 17.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.75 ตรม. รพ.สต. บ้านบางกำยาน อำเภอพระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 16 Slice multidetector CT scan) แบบไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์งานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลไชยา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเติมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางรูป อำเภอพระแสง
ประกาศแผน โครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed digital radiography) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 18 แห่ง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบท่อประปาระยะทาง 340 ม. โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเชื่อมหลังคาเมทัลชีท ความยาว 120 เมตร พื้นที่ 240 ตร.ม. โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 15 ตัว โรงพยาบาลท่าฉาง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลไชยา
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลเคียนซา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลเคียนซา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างต่อเติมห้องฉุกเฉินและห้องทันตกรรม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนยูง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 1 เครื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารคลอดและผ่าตัด เนื้อที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 17.50 เมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลพระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 20 รายการ โรงพยาบาลพระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลพระแสง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทางกว้าง 6 เมตร ยาว 354 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ 2,140 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังอัดบดกว้างข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณ 73.10 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางโพรง อำเภอไชยา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ แบบมีระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง และยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลพุนพิน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 รหลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส รวม 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)จำนวน 2 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)จำนวน 4 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงโปรแกรม BMS-HOSxP XE โรงพยาบาลท่าฉาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลไชยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารสถานีิอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตารางเมตร  (เลขที่แบบ 10746) รพ.สต. บ้านบางเหรียง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะเพิ่ม 30%)จำนวน 2 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลเคียนซา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา Amlodipine besilate 5mg tab และ Merformine HCL 500mg tab โรงพยาบาลบ้านนาสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกแบบเลขที่ 5318 พื้นที่ใช้สอย 640.50 ตร.ม. โรงพยาบาลท่าฉาง (ครั้งที่ 2)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกแบบเลขที่ 5318 พื้นที่ใช้สอย 640.50 ตร.ม. โรงพยาบาลท่าฉาง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 20 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลท่าชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่องต่อเดือน และเครื่อง printer จำนวน 21 เครื่องต่อเดือน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลพระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเกาะเต่า จำนวน 1 ระบบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงป้าย, รั้ว, ฟุตบาท จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลกาญจนดดิษฐ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤตการเงิน การคลัง ระดับ 4-7 จำนวน 3 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 12 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 16 Slice muti - detector CT scan) แบบไม่จำกัดปริมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกแบบเลขที่ 5318 พื้นที่ใช้สอย 640.50 ตร.ม. โรงพยาบาลท่าฉาง
ประกาศแผน โครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 18 แห่ง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารแปลน 9567 อาคารสถานีินามัย 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 288 ตร.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 5,460 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
  .... ดูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิ๊ก....   
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑการแพทย์ 6 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑการแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑการแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑการแพทย์ 7 รายการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลท่าชนะ
โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftoop) ขนาด 150 กิโลวัตต์ รพ.กาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รพ.กาญจนดิษฐ์
การจัดซื้อยา Fluticasone+Salmeterol (250 mg+50mg) DPI โรงพยาบาลนาสาร
การจัดซื้อยา Losatan 100 mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลนาสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งฯ  รพ.กาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดกล้องตรวจและผ่าตัดในลำไส้ช่องท้องฯรพ.กาญจนดิษฐ์
 
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤติการเงิน การคลัง ระดับ 4-7 จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 600 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารแปลน 9567 อาคารสถานีอนามัย 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 288 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมช่องลิฟท์ขนผู้ป่วย 3 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์ขนผู้ป่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,64 ตารางเมตร ตามเอกสารเลขที่ ก.14/ม.ค./61 จำนวน 1 งาน ณ โรงพยาบาลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวิภาวดี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
   
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน..
...........................................................................................................................................
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2563 ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (จ้างเหมาบริการ) สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 ก.ย. 2563)
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 ก.ย. 2563)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยฯ (จ้างเหมาบริการ) ทดแทนตำแหน่งที่ลาออก สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผูผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 3/2563 ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ทดแทนตำแหน่งที่ลาออก) สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 3/2563 ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลธรรมดาในตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังษีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 3/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
  -------------------------------------------------------------------------------------
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562
ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
       ระดับอำเภอคลิ๊กที่นี่
ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561

ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 

พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ประกาศ สสจ.สฎ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
 
   
  ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
  ่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
  นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตาม
การดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
  จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562
  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
  ร่วมสืบสานประเพณีชักพุ่มทอดผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นการบูร)ต้นไม้ประจำ
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาส
“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
  ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า
  ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย
และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พอ.สว.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ณ หมู่ที่ 10 ศาลาหมู่บ้านปากฮาย. ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์
  ังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
  มอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
และประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต
  ่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ
อนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 
จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการ 100 ปี
สาธารณสุขไทย หมออนามัยห่วงใยประชาชน
  ประชุมคณะกรรมการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา
100ปี กระทรวงสาธารณสุข (Run for All)
  สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส.ทำความดีด้วยหัวใจ
ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077272784  โทรสาร. 077281263
Email สนง. : suratthani.prov@mophegp.mail.go.th


.